STORE TANKAR: Årdal Utvikling har lete seg inspirera av spenstige løysingar andre plassar i landet, når dei no har laga ein plan for utvikling av kaiområdet på Årdalstangen.
STORE TANKAR: Årdal Utvikling har lete seg inspirera av spenstige løysingar andre plassar i landet, når dei no har laga ein plan for utvikling av kaiområdet på Årdalstangen. (Foto: Truls Grane Sylvarnes.)

Politikarane løyver ein halv million til sjøfronten – her er dei storstilte planane

Eit samrøystes kommunestyre løyvde torsdag ein halv million til utvikling av Sjøfronten på Årdalstangen. Forutsetninga er at næringslivet bidreg med minst like mykje.

AKTIVITET: Dersom det private næringslivet blir med, kan dette bli sjøfronten på Årdalstangen om nokre år.  

Årdal: – Det vil opna for eit heilt anna aktivitetsnivå enn det er i dag. Og dette vil gje positive ringverknader for heile Årdalstangen, seier Thomas Norheim Moen (Sp).

Utviklinga av kaiområdet på Årdalstangen er, saman med Vettismorki, eitt av dei to viktigaste punkta i reiselivsstrategien til kommunen.

Frå før har fylkeskommunen løyvd 400.000 i infrastrukturmidlar til Årdal. Sidan 2015 er rundt 150.000 av desse brukte på sjøfronten, mellom anna på arkitektar og til anna planlegging.

På talarstolen under kommunestyremøtet torsdag, føreslo Moen å ta 500.000 kroner frå næringsfondet til sjøfronten, under forutsetning av at næringslivet bidreg med like mykje. Eit samrøystes kommunestyre gjekk inn for forslaget.

– Det er viktig å få på plass midlar, slik at den innsatsen som no skjer ikkje stoppar opp, seier Moen. 

Meiner det vil hjelpa på rekrutteringa til Årdal

Hittil har næringslivet bidrege med 730.000 i aksekapital til Årdal Sjøfront AS. Enno er det ingen som veit kor mykje planane vil kosta, men Moen har likevel tru på at dei vil bli realiserte. 

– Ja, absolutt. Men me er avhengige av næringslivet. Årdal kommune har ikkje høve til å ta heile løftet aleine. Årdal Utvikling arbeidar no med å avdekka kva det vil kosta, seier Moen.

Moen trur prosjektet kan skapa gode ringverknader. 

– NAV seier at å rekruttera til Norsun i ein utvidingsfase vil vera vanskeleg. Det kan godt vera. Men med å realisera slike prosjekt, aukar interessa for bygda generelt, og folk vil folk ha desto meir grunn til å flytta hit, seier Moen.

 

NAUST I ALUMINIUM: Dette er illustrasjonar på noko av det som er tenkt på sjøfronten. - Kanskje kan det bli noko som dette, eller kanskje kan nausta bli breiare eller høgare, seier Terje Laberg, dagleg leiar i Årdal Utvikling.

 

Fjordsauna, fiskeplassar og svaberg mot fjorden

Det er spenstige planar Årdal Utvikling har utarbeida, sjå berre her:

  • Prosjekt 1, småbåthamna, er starta opp med Kleiven Sogn i spissen, og er forventa ferdigstilt hausten 2018. 
  • Prosjekt 2, eit sjøbad med garderobe og toalett, er under detaljplanlegging. Årdal Utvikling håpar å få fram ei finansieringsløysing i løpet av første halvår 2018. Vidare må Årdal Sjøfront få tak i midlar som gjer dei i stand til å gjennomføra prosjektet.
  • Prosjekt 3 for Meieriparken er planlagt å stå ferdig sommaren 2019. Arbeidet med å finna finansiering skjer hausten 2018 og vinter 2019.

– I tillegg vil vi prøva å få tilført massar frå Seimsdal-tunellen for å bygga ein molo ut langs elvemunningen. Denne vil bli planlagt i løpet av året, viss me får tilsegn om massar, seier Terje Laberg, dagleg leiar i Årdal Utvikling.

  • Prosjekt 4 er Fjordplassen og gåveg langs parkanlegget. Dette er planlagt starta opp hausten 2019 med detaljplanlegging og gjennomføring i 2020. 
  • Prosjekt 5 for ny sal for konferansar, konsertar og møterom er planlagt starta opp i 2020 med detaljplanlegging og realisering i 2021.

– Dette prosjektet vil ha samanheng med ekspansjonsplanar for Klingenberg, seier Laberg. 

Til toppen