REPRESENTERER DEI OMVARSLA: Advokat Birthe Eriksen representerer mellomleiarane i Sogndal kommune som har blitt omvarsla.
REPRESENTERER DEI OMVARSLA: Advokat Birthe Eriksen representerer mellomleiarane i Sogndal kommune som har blitt omvarsla. (Foto: Privat / Arkiv)

MEININGAR

Advokat kritisk til måten mellomleiarane i barnevernssaka har blitt behandla

Det skriv advokat Birthe Eriksen, som representerer dei omvarsla mellomleiarane i varslingssaka i Sogndal kommune, i denne kronikken.

Det har vært utfordrende for de omvarslede lederne som også er arbeidstakere i kommunen, å registrere at kommunestyremedlemmer, som er øverste ansvarlige for en så viktig kommunal deltjeneste som barnevernet, ukritisk uttaler seg om et sakskompleks som de ikke har full innsikt i, og / eller som de kun har fått informasjon om fra de stemmene som representerer varslerne.

Undertegnede representerer de omvarslede mellomlederne i den pågående «varslingssaken» i Sogndal kommune.

Så langt har disse lederne valgt å forholde seg tause av respekt for den pågående prosessen, til tross for en temmelig ensidig fremstilling av saken i offentligheten.

Som arbeidsgiver plikter kommunen å ta varsler om kritikkverdige forhold på største alvor. Det har kommunen i høyeste grad gjort ved å benytte betydelige ressurser til å sikre en forsvarlig og habil undersøkelse, og vurdering av varslene hos et uavhengig advokatfirma i Oslo.

Dette innlegget er ikke ment som et forsvarsskrift for de mellomlederne det er varslet på. De omvarslede er opptatt av å sikre et velfungerende varslingsinstitutt i Sogndal kommune forutsetter at det eksterne varslingssekreteriatet ivaretar samtlige involvertes rettsvern.

På tide at dei omvarsla får fram si side

Når det nå nærmer seg ferdigstillelse og offentliggjøring av etter sigende hele 13 (!) rapporter i sakskomplekset, er imidlertid tiden inne for at også de omvarsledes side kommer frem i offentligheten. Det er derfor på sin plass å minne både media og representantene i kommunestyret om at de har plikt til å ivareta balanse i saken.

For media følger dette av pressens etiske retningslinjer, og for kommunestyret av blant annet den omsorgsplikten kommunen som arbeidsgiver har overfor alle sine ansatte.

Det er ca. 3,5 år siden det første varselet i saken kom, og i denne perioden har de omvarslede lederne måttet forholde seg til – og utøve kontradiksjon mot stadig nye anførsler og varsler.

Det har vært utfordrende for de omvarslede lederne som også er arbeidstakere i kommunen, å registrere at kommunestyremedlemmer, som er øverste ansvarlige for en så viktig kommunal deltjeneste som barnevernet, ukritisk uttaler seg om et sakskompleks som de ikke har full innsikt i, og/eller som de kun har fått informasjon om fra de stemmene som representerer varslerne.

Har medverka i sakshandsaminga

Det har også vært tungt for mellomlederne å gjentatte ganger måtte lese i media at de ikke skal ha medvirket til saksbehandlingsprosessen. Virkeligheten har vært en ganske annen. Gjennom hele perioden har de omvarslede gjort det de har kunnet for å medvirke til opplysning av saken.

Dette har vært særlig krevende, da det er tale om varsler knyttet til et sakskompleks som strekker seg 12 år tilbake i tid. Mellomledernes aktive medvirkning i prosessen bekrefter deres aksept av prosessen som gjennomføres. Samtidig har det vært ekstremt krevende for dem å bruke store deler av sin arbeidstid – og fritid på å fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som har vært krevd av dem. Dette er tid som ellers ville blitt benyttet til å utvikle tjenestene til innbyggerne eller ivareta sine familier.

Det er tøft for dem å hele tiden bli fullstendig identifisert med kommunen som arbeidsgiver, og ikke bli sett som individuelle arbeidstakere.

Birthe Eriksen, advokat

Verken media, de folkevalgte eller innbyggerne i Sogndal bør glemme hva som er kommunens viktigste oppgave, nemlig å sikre velfungerende, kritiske tjenester til innbyggerne. Det hviler et betydelig press på de ansatte i barnevernstjenesten i det å etablere en ny kultur og ny tjeneste. Samtidig skal det etableres legitimitet i befolkningen, hos brukerne (familie, barn og unge) og hos viktige samarbeidspartnere. Presset saken medfører, gjør det videre krevende å klare å sikre ivaretakelse av nåværende ansatte, både i tjenesten og på overordnet nivå. At behandlingen av saken har vært så tidkrevende, sliter åpenbart på organisasjonen og på de ansatte.

Dekningen av saken fremover, og uttalelsene som måtte komme fra folkevalgte, forventes å gjenspeile at også de omvarslede mellomlederne er arbeidstakere i Sogndal kommune. Samtlige involverte har rett til å sikres et forsvarlig arbeidsmiljø og å få sitt rettsvern ivaretatt.

Tøft for dei tilsette

Det er tale om ansatte som har utøvd sine oppgaver etter pålegg fra arbeidsgiver for å løse store utfordringer innen barnevernstjenesten. Det er tøft for dem å hele tiden bli fullstendig identifisert med kommunen som arbeidsgiver, og ikke bli sett som individuelle arbeidstakere. Det er de samme mellomlederne som nå sitter med ansvaret for å sørge for forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere, samt arbeide med en krevende kommunesammenslåing. Status i dag er at Sogndal kommune har et velfungerende barnevern. Skal man klare å opprettholde denne situasjonen fremover, må det erkjennes at også disse mellomlederne har behov for og krav på trygghet og støtte fra sin arbeidsgiver.

Det er ikke tvilsomt at denne saken har kostet mye, økonomisk og menneskelig, både for kommunen og de involverte. Det bør derfor skje en grundig evaluering av de erfaringene man har gjort, slik at det skapes grunnlag for organisasjonsmessig læring som den nye, storkommunen kan dra nytte av.

Mellomlederne har befunnet seg temmelig alene gjennom en vedvarende og krevende prosess, som innebærer risiko for både deres helse og for de tjenestene de har ansvar for å levere.

Birthe Eriksen, advokat

Varslingslovutvalget som undertegnede var medlem av, skisserte den ideelle varslingsprosessen for en optimal håndtering av et varsel, fra arbeidstakers observasjon av mulige kritikkverdige forhold og beslutning om å varsle, til en forventning om en habil og forsvarlig saksbehandling, samt gjennomføring av eventuelle tiltak og læring. Læring bør skje ved at eksisterende rutiner og system for varsling evalueres og eventuelt revideres. Målsetningen bør være at saker løses på et langt lavere nivå og med lavere menneskelige konsekvenser og kostnader, enn det som blir utfallet i denne saken.

I den situasjonen man nå befinner seg, anmodes det om at varslingssekretariatet får ro til å utføre sitt oppdrag. Det anmodes også om at de folkevalgte ivaretar sitt arbeidsgiveransvar og tenker seg om før de går i media og kritiserer de omvarslede før resultatet av undersøkelsen foreligger. Mellomlederne har befunnet seg temmelig alene gjennom en vedvarende og krevende prosess, som innebærer risiko for både deres helse og for de tjenestene de har ansvar for å levere.

Til toppen