MØTELEIAR: Steinar Drægni frå Frivillighetssentralen, som samarbeider med eldresenteret, var møteleiaren på årsmøtet. Då han tok ordet etter at rekneskapen var lagt fram, tok Helga Ingvarda Søgnen Hestetun (i blå genser) til orde for å løyve midlar til heis i kyrkjelydshuset på Årdalstangen.
MØTELEIAR: Steinar Drægni frå Frivillighetssentralen, som samarbeider med eldresenteret, var møteleiaren på årsmøtet. Då han tok ordet etter at rekneskapen var lagt fram, tok Helga Ingvarda Søgnen Hestetun (i blå genser) til orde for å løyve midlar til heis i kyrkjelydshuset på Årdalstangen. (Foto: Snorre Sandemose)

Eldresenteret i Øvre Årdal gav 25 000 kroner til heisen i kyrkjelydshuset på Årdalstangen

Eldresenteret hadde årsmøte på fredag. Ein av dei frammøtte i salen kom med framlegget etter at rekneskapen hadde vorte lagt fram.

TAKKSAM: På vegne av Nedre Årdal kyrkjesokn er Leiv Myklemyr svært takksam overfor eldresenteret i Øvre Årdal. Her frå i haust, då han synte Porten.no kvar heisen skal koma.   Arkivfoto: Snorre Sandemose

Årdal: – Det er heilt utruleg det dei har gjort. Det veks ikkje pengar på tre hjå dei heller, likevel gjev dei so mykje. Me er heilt overvelda, seier Leiv Myklemyr. 

Han er aktiv i Nedre Årdal Sokneråd, og har gjennom ei årrekkje stått på for at kyrkjelydshuset skal få heis.

No ser han fram til å ta turen opp på eldresenteret i Øvre Årdal og seia takk til alle. 

– Dei sel lodd og kaffi, og so klarar dei å gje oss ein slik sum. Dette er heilt enorme greier etter mitt syn, held Myklemyr fram.

Entusiastisk årsmøte applauderte vedtaket

Eldresenteret la fram både årsmelding og årsrekneskap på møtet. Laget kan sjå tilbake på eit aktivt år.

REKNESKAPEN: Tove Øvregard legg fram rekneskapen til eldresenteret i året som gjekk. Takka vera åresal og litt inntekter frå sal av mat og kaffi, har dei gått i pluss. Sameleis har dei òg gått litt i pluss før om åra.  Bilde:Snorre Sandemose

Ikkje før rekneskapen hadde vorte lagt fram, tok Helga Søgnen Hestetun ordet i forsamlinga. Ho føreslo å løyva midlar til det nye heisprosjektet i kyrkjelydshuset på Årdalstangen.

I innlegget sitt la ho vekt på kor viktig huset er for alle årdøler, både i samband med gravferder og forskjellige andre  samkomer. Ho peika på at det er uverdige tilhøve der no, med forsamlingsrom i toppetasjen og toalett i kjellaren, utan heis. 

Framlegget hennar hausta god respons med det same, og andre i forsamlinga tok snart til orde for å løyva endå meir enn det ho hadde føreslått.

Etter ei lita stund røysta dei over om dei skulle gje 25 000 kroner, og det såg ut til at alle i forsamlinga strekte opp ei hand. Då summen vart vedteken, braut heile forsamlinga ut i entusiastisk applaus. 

KAFFI OG KAKER ETTER AT ÅRSMELDINGA VAR LAGT FRAM: Frå venstre: Julia Bruheim, Helge Moen, Anna Grytbakk og Olaug Holsæter. Både Bruheim og Moen har mykje av æra for at eldresenteret som tilbod finst i dag. I mange år var det dei og Egil Eldegard som la ned den største innsatsen i å halda senteret i gang. Dugnadsånda er der enno, og framleis tek dei i eit tak no og då. Bilde:Snorre Sandemose

Takk òg til eldresenteret på Årdalstangen

Myklemyr i Nedre Årdal Sokneråd ynskjer samstundes å nytta høvet til å takka eldresenteret på Årdalstangen, som på eit tidlegare tidspunkt har løyvd store midlar til heisprosjektet. 

– Og so vil eg takka alle gode krefter som har bidrege. Det er mange som har støtta prosjektet.

Folk har sett inn pengar på kontonummeret til Nedre Årdal Sokneråd, eller dei har sendt pengar til soknerådet med VIPPS. 

Dette er eit prosjekt som kommunen har løyvd 2,5 millionar kroner til, og som er avhengig av ei restfinansiering på nokre hundre tusen kroner for å koma i hamn. 

– Me nærmar oss med fine skritt å få råd til heisen. Kasseraren seier det kjem inn små beløp tidt og jamt, i tillegg til desse store beløpa frå eldresentera. Me takkar for det.

Til toppen