Er nærare ein slagplan for å betre den økonomiske stoda

Lærdal kommune vil gjera grep for å auke inntektene på lang sikt, samstundes med å gjera innsparingar på drifta av kommunen. 

Lærdal: Kommunen jobbar for å finne moglege løysingar på dei sviktande inntektene frå skatt og kraft.

Alf Olsen jr. legg ikkje skjul på at både leiarar og tilsette står i ein vanskeleg situasjon for å greie å få neste års budshett til å gå i balanse. Både budsjett for 2016 og økonomi- og handlingsplan for 2016 til 2019 var sist torsdag oppe til drøfting i formannskapet. Her vart ei omfattande pakke med langsiktige tiltak lagt fram for dei folkevalde, for å gjera den kommunale drifta uavhengig av svingande og fallande inntekter. 

– Eg oppfattar at politikarane har ei god forståing av situasjonen, og i samspel med administrasjonen vil dei lage ein langsiktig plan for korleis å handtere stoda. Uansett kor ille det er, er det  godt med klare signal. Då har me noko å jobbe mot og styre etter. Politikarane er villige til å ta i bruke verkemiddle sjølv om dei går på tvers av partia dei representerer, seier Olsen jr. 

Har fått dei første politiske signala

Rådmann Alf Olsen jr. oppfattar at det er semje om at det langsiktige målet er å innsparingar på drifta på kring 20 millionar over fire til fem år.   

Inntening

Innsparing

 

 

Tillitsvalde har ei rolle å spele framover

 

Til toppen