FØLGJER UTVIKLINGA: Grete Hagen, regionleiar i NAV Sogn, kan ikkje seie kvifor det er ei auke i talet ledig ungdom, men vil følgje denne trenda tett framover.
FØLGJER UTVIKLINGA: Grete Hagen, regionleiar i NAV Sogn, kan ikkje seie kvifor det er ei auke i talet ledig ungdom, men vil følgje denne trenda tett framover. (Foto: NAV Region Sogn)

Fleire unge og innvandrarar utan jobb

På eit år har arbeidsløysa i Region Sogn auka, men Sogn og Fjordane har framleis den lågaste arbeidsløysa i landet med kun 1,4 prosent.

Indre Sogn: Arbeidsmarknaden i region Sogn er stabil og arbeidsløysa er låg, men talet ledige har auka med 41 personar samanlikna med same månad i fjor. Av dei 161 ledige i september utgjer ungdom under 30 år og innvandrarar ei aukande gruppe.

– Eg er uroa over å sjå at vi no har fleire unge under 30 år og fleire innvandrarar mellom dei ledige. Vi veit ikkje sikkert kvifor vi ser denne utviklinga og vil følgje dette tett framover, seier Grete Hagen, regionleiar i NAV Sogn i ei pressemelding.

Ei forklaring kan vere at etterspurnaden etter personar med fagbrev eller annan formell kompetanse aukar i alle yrke. Det gjer at det blir stadig blir tøffare for dei som ikkje har fullført vidaregåande opplæring eller anna utdanning å komme inn på arbeidsmarknaden.

Les òg: Arbeidsløysa aukar mest i Lærdal og Sogndal

Kommunetal

Den størst auka i arbeidsløysa i region Sogn finn me i Leikanger, Aurland og Balestrand.

I september er det høgast arbeidsløyse i Aurland med 1,4 prosent, medan Vik har lågast arbeidsløyse med 0,5 prosent.  I Lærdal, Leikanger og Balestrand er arbeidsløysa på 1,2, i Luster og Årdal er arbeidsløysa på 1,0 prosent og i Sogndal er den 1,1 prosent.

Arbeidsløysa i heile Norge samla, er 2,2 prosent i september. 

Nøkkeltal Region Sogn

   September 2019  Endring frå 2018
 Heilt ledige  161 41
 I prosent av arbeidsstyrken  1 prosent  20 prosent
 Langtids arbeidssøkarar   56  2 prosent
 Ledig ungdom under 30 år  60  71 prosent
 Innvandarar  63  39 prosent
 Tilgang ledige stillingar  96  
Til toppen