VEKST: Sparebanken Sogn og Fjordane leverte eit resultat på 468 millionar kroner i 2016. – Me vinn kampen om kundane i marknaden og har i 2016 ein vekst på 8,9 prosent i privatmarknaden. Foto: Truls Grane Sylvarnes/Sparebanken Sogn og Fjordane. 
VEKST: Sparebanken Sogn og Fjordane leverte eit resultat på 468 millionar kroner i 2016. – Me vinn kampen om kundane i marknaden og har i 2016 ein vekst på 8,9 prosent i privatmarknaden. Foto: Truls Grane Sylvarnes/Sparebanken Sogn og Fjordane. 

Godt år for banken: – Me vinn kampen om kundane

Sparebanken Sogn og Fjordane leverte i 2016 eit resultat på 468 millionar kroner før skatt. Vel 120 av desse kjem frå utlån til privatmarknaden utanfor fylket. 

Årdal: Det er 137 millionar kroner høgare enn for same periode i fjor, går det fram av ei pressemelding frå banken.

Resultatauken skuldast høgare rentenetto, vekst i andre driftsinntekter og reduksjon i driftskostnadene. Kostnadane er redusert med 18 millionar på grunn av overgang frå ytelsespensjon til innskotsordning.  

– Me vinn kampen om kundane i marknaden og har i 2016 ein vekst på 8,9 prosent i privatmarknaden. Banken har ein strategi på å vekse utanfor fylket, primært på dei kundane som har ein relasjon til Sogn og Fjordane, og det klarer me å følgje opp. Me er ein regional bank, men me er også ein nasjonal bank, seier Teigene. 

Mange kundar utanfor definert marknad

43 prosent av kundeporteføljen til banken er i dag utanfor fylket. 

– Me følgjer kundane når dei flyttar andre stader for å studere eller jobbe. Me ser også at me får fleire andre og tredje generasjons utflyttarar som kundar, og det er kjekt å sjå at relasjonen med banken blir vidareført, seier Teigene. 

Bidragsytar i næringslivet

Også på bedriftsmarknaden har Sparebanken Sogn og Fjordane opplevd vekst det siste året. Nye lån til næringslivet ligg på om lag 1,5 milliardar kroner.

–  Næringslivskundane er viktige for oss, og me er med og bidreg til arbeidsplassar og verdiskaping. Dei fleste av desse prosjekta føregår her i fylket, men nokre av dei er også utanfor fylket, seier Teigene. 

Totalresultatet for 2016 er på 340 millionar og gir ei eigenkapitalavkasting på 9,5%. Dette er litt lågare enn fjor. Det skuldast høgare nedskriving på utlån.

Samtidig er netto renteinntekter og andre driftsinntekter auka, driftskostnadene redusert og resultat frå finansielle instrument høgre enn i fjor. Det er også realisert to eigedomar med gevinst i 2016. 

Til toppen