NEDGANG: Helse Førde har nådd målet om å redusera antibiotikaforbruket.
NEDGANG: Helse Førde har nådd målet om å redusera antibiotikaforbruket. (Foto: Truls Grane Sylvarnes)

Helse Førde har nådd antibiotika-målet

Det kjem fram i ei pressemelding.

Sogn: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har som mål at antibiotikabruken ved norske sjukehus skal reduserast med 30 prosent innan 2020.

Dette målet vart innfridd i Helse Førde i 2018.

– Den store oppgåva i tida framover blir å halde denne medikamentbruken på eit minst like lågt nivå, seier seksjonsleiar Kari Holvik Furevik, medlem av antibiotikateamet i Helse Førde.

  Foto: Helse Førde

– Skal vi klare dette, må vi vedlikehalde og støtte opp om dei tiltaka som vi ser fungerer.

Tabellen syner korleis antibiotikabruken har utvikla seg i Helse Førde. Målet HOD sette om 30 prosent reduksjon vart nådd i fjor.

Antibiotikabruken i Helse Førde ligg godt under landsgjennomsnittet.

Viktige enkelttiltak føretaket har nytta for å nå målet om 30 prosent reduksjon, er antibiotikavurderingar på sengepost, merksemd rundt antibiotika i form av undervisning, måling av antibiotikaresistens og smittevernvisittar.

– Me ser også på nye tiltak for å halde antibiotikabruken på eit lågt nivå, seier Holvik Furevik.

Til toppen