HAR PLANEN KLAR: Campusplanen skal gjere Sogndal enno meir forlokkande for flinke studentar og driftige gründerar enn det allereie er i dag.
HAR PLANEN KLAR: Campusplanen skal gjere Sogndal enno meir forlokkande for flinke studentar og driftige gründerar enn det allereie er i dag.

Her er dei fem viktigaste punkta i Campusplanen

Dei fem eigarane er fulle av visjonar for Fosshaugane Campus. Men akkurat kva dei vil er ikkje umiddelbart like lett å bli klok på. Difor har vi gjort jobben litt lettare for deg.

Sogndal: Sidan starten for ti år sidan er det investert for 1,8 milliardar på Fosshaugane Campus. 

No er det laga ein plan som skisserer korleis området skal utvikle seg dei neste 30 til 40 åra: «Fosshaugane Campus 2.0» er på 66 sider, pluss fire tilhøyrande konsulentrapportar. 

Den er laga av dei fem eigarane Statsbygg, Høgskulen, Sogndal Fotball, Fylkeskommunen og Sogndal kommune. Med så mange kloke hovud i sving samstundes er det ikkje til å unngå at resultatet vert til dels kompliserte tankar.

I rapporten vert det til dømes snakka om (det er forresten lova å hoppa over dette avsnittet og rett til høgdepunkta i planen): Materielle og sosiokulturelle tilbod, organisatoriske møteplassar, organisatoriske eigarstrukturar, programmatisk organisering, læringsakse, moglegheitsrom, landskapsrom, elverom, plassrom, utflytande byrom, definerte romforløp, romlege og bruksmessige samanhengar, fullintigrert driftssamarbeid, samkontakt, samhandlingsprosessar, naturelement, portalelement, fysiske sambandslinjer, rørslelinjer, opplevde orienteringspunkt og målpunkt, angrepspunkt, tilknytingspunkt, sentralitetar, rekreasjonsressurs, fellesprosess og lyssetjingsstrategi.

Difor kan det vere greitt å oppsummere kva planen går ut på i nokre få og kortfatta punkt: 

Her er høgdepunkta i Campusplanen:

<strong>Nytt: 
<strong>Nytt: 
  • Legge til rette for meir innovasjon. Første steg på vegen er er å få på plass eit eige Innovasjonsbygg. Det kan stå klart så tidleg som i oktober 2017, som vi tidlegare har omtala.
GRÜNDERLOKOMOTIV: Innovasjonsbygget har ein prislapp på 50 millionar og tek opp 1500 kvadratmeter over tre etasjar. Illustrasjon: Arkitektkontoret 4B.
GRÜNDERLOKOMOTIV: Innovasjonsbygget har ein prislapp på 50 millionar og tek opp 1500 kvadratmeter over tre etasjar. Illustrasjon: Arkitektkontoret 4B.
  • Gjere det lettare å finne fram: Det handlar om alt frå skilting til etablering av signalbygg på strategiske plassar, som skal fungere som inngangsportalar til Campus.
INNGANGSPORTALAR: Det er skissert forslag til fem inngangsportalar til Campus. Desse vil fungere som informasjonstorg som gjer det lettare å finne fram. På sikt er tanken at det vil koma opp signalbygg på desse strategiske plassane. Illustrasjon: Rodeo Arkitekter/Sogndal kommune.
INNGANGSPORTALAR: Det er skissert forslag til fem inngangsportalar til Campus. Desse vil fungere som informasjonstorg som gjer det lettare å finne fram. På sikt er tanken at det vil koma opp signalbygg på desse strategiske plassane. Illustrasjon: Rodeo Arkitekter/Sogndal kommune.
  • Lette ferdselen for gåande og syklande. Målet er å flytte all parkeringa under bakken og at det skal bli enno lettare å ta seg til området for gåande og syklande. På sikt er tanken at Fosshaugane Campus skal bli bilfritt.
UNDER BAKKEN: I dag er det ei blanding av parkeringskjellarar og eit vell av små parkeringsplassar spreidde rundt på Campus. Målet er å få alt dette samla under bakken. Illustrasjon: Rodeo Arkitekter/Sogndal kommune.
UNDER BAKKEN: I dag er det ei blanding av parkeringskjellarar og eit vell av små parkeringsplassar spreidde rundt på Campus. Målet er å få alt dette samla under bakken. Illustrasjon: Rodeo Arkitekter/Sogndal kommune.
  • Kople saman sentrum og Campus. I dag utgjer desse to separate tyngdepunkt i bygda, målet er at dei skal smelte saman til eitt. 
SKAL BLI EITT: Ved å skape nye bygg, nye vegar og ny aktivitet i området mellom Fosshaugane og sentrum, er tanken at dei to etter kvart skal smelte saman. Illustrasjon: Stiv kuling/Sogndal kommune.
SKAL BLI EITT: Ved å skape nye bygg, nye vegar og ny aktivitet i området mellom Fosshaugane og sentrum, er tanken at dei to etter kvart skal smelte saman. Illustrasjon: Stiv kuling/Sogndal kommune.
  • Styrke merkevara og den felles identiteten. Her det mellom anna forslag om å døype om Fosshaugane Campus til Campus Sogndal.
Til toppen