NEDGANG: Talet på arbeidsledige har gått med ti personar i Sogndal samanlikna med august 2016.
NEDGANG: Talet på arbeidsledige har gått med ti personar i Sogndal samanlikna med august 2016. (Bilde: Arkiv)

Her har talet på arbeidsledig gått ned samanlikna med same tid i fjor

Sogndal er ein av få kommunar som har ein relativt stor nedgang i talet på arbeidsledige samanlikna med august i 2016. Sjekk din kommune.

Sogndal: Det syner tal som NAV Sogn og Fjordane oppgir i ei pressemelding fredag. I Sogndal er det ti færre arbeidsledige i august. Det er ein nedgang på 18 prosent samanlikna med august i fjor.

I Indre Sogn er det berre tre kommunar som har nedgang. Utan om Sogndal har talet på arbeidsledige gått ned i både Lærdal (-3) og Luster (-4).

I Leikanger (6), Aurland (5) og Årdal (6) aukar talet på arbeidsledige. Sjølv om det er snakk om forholdsvis få personar, er til dømes auken i Aurland på 125 prosent. Berre Hyllestad har ein større auke med 236 prosent.

– Ingen dramatikk

Ser ein fylket under eitt, er auken på 19 personar. 

– Det er ingen dramatikk i dette. Fylket har framleis svært låg arbeidsløyse, og me ser ikkje nokon grunn til at arbeidsløysa skal auke i tida framover, seier direktør for NAV Sogn og Fjordane, Tore Thorsnes. 

Ved utgangen av august var det 954 heilt ledige i Sogn og Fjordane. Det er 19 fleire enn for eitt år sidan og svarar til ein auke på 2 prosent. Med ei arbeidsløyse på 1,6 prosent, har Sogn og Fjordane framleis lågast arbeidsløyse i landet saman med Oppland.

Arbeidsløysa går ned blant unge

Samanlikna med august i fjor, er auken i arbeidsløysa størst innan industri med ein auke på 46 ledige. Vi finn størst reduksjon innan barne og ungdomsarbeid med 12 personar.

I august var det 83 heilt permitterte i Sogn og Fjordane, 11 fleire enn same månad i fjor. 23 av desse kjem frå bygg og anlegg og 39 frå industri (av dette 22 frå fiskeindustrien).

– Det er ein klar tendens til at arbeidsløysa går ned blant yngre og aukar blant eldre arbeidstakarar. Dette har truleg samanheng med alderssamansetninga i dei bedriftene og næringane som blir råka av høgare arbeidsløyse. I tillegg satsar NAV mykje på å få yngre arbeidslause i aktivitet gjennom ulik virkemiddelbruk, fortel Thorsnes.

Kommune Tal ledige Endring
Leikanger 15 6
Sogndal 46 -10
Aurland 9 5
Lærdal 9 -3
Årdal 34 6
Luster 30 -4
Til toppen