SAMLA FRONT: Her er Høgre i Balestrand, Leikanger og Sogndal samla til felles møte tysdag kveld. To av lokallaga slo seg saman på møtet, medan det tredje er venta å følgja etter om ikkje lenge.
SAMLA FRONT: Her er Høgre i Balestrand, Leikanger og Sogndal samla til felles møte tysdag kveld. To av lokallaga slo seg saman på møtet, medan det tredje er venta å følgja etter om ikkje lenge. (Sogndal Høgre)

Her slår dei seg saman til nye Sogndal Høgre

Ved neste kommuneval i 2019 skal politikarane i dagens Balestrand, Leikanger og Sogndal kjempa om gunsten til dei same veljarane. Høgre slår no saman lokallaga i dei tre kommunane for å danna samla front før det historiske valet.

Sogndal: Tysdag kveld vedtok Høgre i Leikanger og Sogndal å slå seg saman til Sogndal Høgre. Balestrendingane var òg til stades på møtet og er venta å føya seg inn i rekkene om kort tid når det formelle er på plass.

I same slengen vart det vald eit nytt styre, der Gunhild Bøyum frå Kaupanger er leiar og Ove Ellingsen frå Sogndal er nestleiar.

– Dette tenkjer eg er viktig, spesielt når me nærmar oss eit nytt kommuneval. Då er det val til ny storkommune og det blir viktig at me har organisert oss i eit nytt høgrelag, seier Karin Vikane, gruppeleiar i «gamle» Sogndal Høgre, ei rolle ho framleis vil ha ei god stund enno.

For sjølv om dei to partia har fått felles styre, vil den politiske leiinga og rollene politikarane har i dei lokale politiske organa vera uendra fram til neste kommuneval i 2019. Det er dei administrative kreftene som no har blitt slått i hop. Ikkje minst vil det gjera det lettare å jobba samla inn mot neste valkamp, der politikarane frå alle dagens tre kommunar kjempar om dei same plassane i kommunestyret.

– Politisk leiing blir valt når me har konstituering etter nytt val. Fram til 1. januar 2020, når den nye storkommunen trer i verk, så skal me folkevalde følgja opp og handsama saker i våre lokale politiske organ på vanleg måte, seier Vikane.

Til toppen