UROA FOR KVA SOM KAN SKJE MED DEN ØYREMERKTE KRAFTA: Både Hilmar Høl (t.v, AP) og Aleksander Øren Heen (SP) heldt appellar frå talarstolen omkring den nye kraftkonsesjonen som Hydro har søkt om i Luster-vassdraga. Dei uroar seg for at regjeringa kan reversera den gamle ordninga med å øyremerke kraftressursane der til industriverka i Årdal, og varslar at dei vil gå til kamp for å halda på den gamle ordninga.
UROA FOR KVA SOM KAN SKJE MED DEN ØYREMERKTE KRAFTA: Både Hilmar Høl (t.v, AP) og Aleksander Øren Heen (SP) heldt appellar frå talarstolen omkring den nye kraftkonsesjonen som Hydro har søkt om i Luster-vassdraga. Dei uroar seg for at regjeringa kan reversera den gamle ordninga med å øyremerke kraftressursane der til industriverka i Årdal, og varslar at dei vil gå til kamp for å halda på den gamle ordninga. ( Snorre Sandemose)

Høl: – Det er noko som rører seg og det byrjar å verta verkeleg skummelt

Hilmar Høl (AP) og Aleksander Øren Heen (SP) fryktar konsekvensane for Årdal som industrisamfunn om Hydro sin nye konsesjon i Luster vert gjeve på dei nye vilkåra som Norges Vasskrafts- og Energidirektorat føreslår. 

Årdal: – Eg har ikkje tiltru til at olje- og energidepartementet styrt av ein statsråd frå Frp varetek Årdal sine interesser i dette, sa Aleksander Øren Heen frå talarstolen. 

Då Norsk Hydro i 1976 fekk den førre konsesjonen til å henta ut all krafta frå Fortun-Grandfastavassdraget for førti år frametter, var det på eit vilkår: All krafta som dei henta ut måtte gå til å forsyna industrien lokalt, i Årdal.

Den gamle konsesjonen er no på overtid, og Hydro har sendt inn ny søknad om å langtidskonsesjon. Norges Vasskrafts- og Energidirektorat (NVE) har sagt at dei ikkje ynskjer å leggja nokre bindingar på Hydro denne gongen, slik dei gjorde for førti år sidan.

Soleis kan industrien i Årdal i verste fall mista tilgang til denne energien i framtida. Men det ynskjer altso både Heen og Høl å stogga.

Etter planen skal Hydro få innvilga den nye konsesjonen i januar. Får NVE det som dei ynskjer, vil Hydro i framtida stå fritt til å senda all straumen frå Luster-vassdraga i kabel heilt til verket i Karmøy, til dømes.  

Men dette lyt i so fall godkjennast av olje- og energidepartementet, som er styrt av osingen Terje Søviknes (FrP). 

 – Me lyt få eit fleirtal i Stortinget

Heen fortalde òg frå talarstolen at han har varsla stortingsgruppa til Sp, og at moderpartiet kjem til å ta denne saka opp i tinget. 

HAR TEKE SAKA OPP MED STORTINGSGRUPPA:  Aleksander Øren Heen kunne fortelja at Senterpartiet kjem til å ta til motmæle dersom Hydro får tildelt konsesjon på å senda krafta frå Fortun-Grandfastavassdraga dit dei måtte ynskja.  Bilde:Snorre Sandemose 

– Og eg oppmodar ordføraren vår om å ha tett kontakt med dei som styrer i Luster, sa Heen. 

Ein eventuell konsesjon som vert tildelt Hydro over nyåret vil måtte ha kommunestyret i Luster sitt samtykke. 

– Fryktar du at olje- og energidepartementet tek ei avgjerd utan at det går gjennom ein politisk prosess?

Dette er noko som olje- og energidepartementet (OED) har fullmakter til å gjera. Men om departementet fjernar kravet om at krafta skal brukast i Årdal, so vil me ta saka til Stortinget. Me lyt då få eit fleirtal i Stortinget til til å få snudd det vedtaket som regjeringa gjer, seier Heen til Porten.no

Han understrekar at dette er ei alvorleg sak. Han viser til at bindinga til lokalindustrien som har lege i den førre konsesjonen har vore eit av fortrinna som både Norsun-verket og aluminiumsverket til Hydro i Årdal har levd godt av. 

–  Å fjerna den straumen vekk frå Årdal vil ikkje vera bra, seier Heen.  

Hilmar Høl (Ap) til kamp mot spøkjelse

Dette er ei av dei viktigaste sakene me diskuterer her i dag, sa Høl frå talarstolen, trass i at det var flust i viktige saker på dette kommunestyremøtet, der både eit veldig trongt og vanskeleg budsjett skulle i hamn og ein økonomisk langtidsplan skulle vedtakast. 

Høl meiner saka kan ha svært mykje å seia for Årdal som industrisamfunn.

UROA: Hilmar Høl gav uttrykk for otte frå talarstalen. Han likar ikkje at NVE har gjeve grønt lys til Hydro til å gjera som dei lystar med krafta dei utvinn i Fortun-Grandfastavassdraga i Luster.  Bilde: Snorre Sandemose

– Me veit at NVE ikkje lenger vil leggja bindingar på krafta. Då er det noko som rører seg og det byrjar å verta verkeleg skummelt. Hydro må ha gått nokre ærend i dei gangane der (hjå NVE) som me ikkje veit om. Dei ynskjer kanskje å verta kvitt dei pålegga om at all krafta skal nyttast i Årdal, seier Høl til Porten.no.

Han skulle likt å sjå inn i glaskula til Hydro og visst kva dei tenkjer om framtida til verket i Årdal. 

Hydro brukar å få det som dei vil. 

Høl understrekar at ein ikkje veit kva Hydro har bede om i den nye konsesjonen for vassdraga i Luster. 

Det som er sikkert, er at det er fullt mogleg å senda straumen frå lustervassdraga med nymotens straumliner til verk lenger unna, som til dømes Karmøy eller Husnes. 

– Det er nokre spøkjelse her eg skulle likt å få tak i, det må eg seia. No er det høyring, og me veit ingenting. 

Hilmar Høl, som Aleksander Øren Heen, understrekar at denne saka må takast opp i Stortinget dersom Hydro får konsesjon til å gjera som dei lystar med krafta dei utvinn frå Fortun-Grandfastavassdraga i Luster.

Til toppen