FARLEG: Karl Ivar Larsen viser til at betongrekkverket på E39 aust for Lavik ferjekai gjer vegen mjuke trafikkantar må ferdast på når gangvegen er stengt faretrugande smal. På sørsida av vegen er det noko betre plass, men då må ein krysse vegen to gongar for å komme frå Kaptein Hartwigs veg til sentrum, ifølgje Larsen.
FARLEG: Karl Ivar Larsen viser til at betongrekkverket på E39 aust for Lavik ferjekai gjer vegen mjuke trafikkantar må ferdast på når gangvegen er stengt faretrugande smal. På sørsida av vegen er det noko betre plass, men då må ein krysse vegen to gongar for å komme frå Kaptein Hartwigs veg til sentrum, ifølgje Larsen. (Foto: Privat)

MEININGAR

Høyanger er nå godkjent som «trafikksikker» kommune – men forsvant null-visjonen i Lavik?

– Når en så vital veg stenges, er konsekvensen at alle de myke trafikantene må finne en alternativ rute til og fra Lavik. Det finnes bare en. Den europeiske stamvegen «E39», skriv Karl Ivar Larsen om stenginga av gangvegen mellom bustadfelt aust i Lavik og sentrum.

Meiningar: Man kan ofte undre seg over de store ressursene som legges ned i kostbare, kommunale planer, hvor den praktiske effekten er tilnærmet null. Bortsett fra at den utløser kaffe og kaker når diplomene skal overrekkes. 

I en svært perifer del av Høyanger kommune pågår det i disse dager utstrakt graving, sprengning og masseforflytning. Det medfører at gangvegen mellom boligfeltet øst for Lavik og selve Lavik sentrum, er stengt. Slik har situasjonen vært lenge nå. Etter sigende skal det legges en vannledning i vegen. Entreprenørens fysiske framdrift så langt, indikerer at dette vil ta lang tid; ordtaket «vinter og vår» blir kanskje litt snaut i denne sammenheng. Sjekker du opp kommunens hjemmesider om prosjektet, har du kastet bort tiden. Verken «kunngjøringer», «saker» eller «nyhende» forteller noe som helst om denne massive vegstengingen. Men informasjonen om «Trafikksikker kommune» med gilde bilder, ruller og går på framsiden av hoyanger.no.

– Bare en alternativ rute – E39

Når en så vital veg stenges, er konsekvensen at alle de myke trafikantene må finne en alternativ rute til og fra Lavik. Det finnes bare en. Den europeiske stamvegen «E39». Beryktet, og riktig definert av Høyanger kommune til å være den desidert mest ulykkesbelastete og aller farligste ferdselsåren i kommunen. (Kommunen forteller i «Kommunedelplan for trafikktryggleik 2014 – 2025, side 11» at Høyanger kommune i perioden 2005-2012 hadde 30% flere ulykker og dobbelt så mange drepte i forhold til folketallet enn fylket under ett! Årsaken legges på den store gjennomgangstrafikken, altså på E39).

Statens Vegvesen har også et spesielt forhold til E39; de har en «0-visjon» omkring denne. I sin visdom satte vegvesenet opp rekkverk i stål og betong langs E39 fra Lavik fergekai og østover. Samtidig trakk man kantmarkeringene lenger ut på vegskuldrene – en kreativ måte for å få en ellers (for) smal veg, til å falle innenfor vegnormalen for stamveger. Resultatet ble imidlertid at avstanden fra «den hvite linjen» til rekkverket krympet faretruende. Det er denne smale sti fotgjengere, barnevogner og andre myke villfarne, nå er henvist til. For oss myke stopper ikke galskapen her. Fartsgrensen på denne delen av E39 er 80km/t - de fleste har erfart hva den faktiske farten er, når du ferdes i nærheten av en fergekai. Føler du du deg beklemt når et tungt kjøretøy plutselig oppdager deg i en sving, i 80+, med femten centimeter fra den hvite streken til rekkverket? Kjenn på hvor hardt og høyt rekkverket er!

– Hvor er risikovurderingene?

Mitt budskap er at fine planer er helt uten verdi dersom ingen følger opp innholdet mot den faktiske situasjonen ute «i den virkelige verden». Hvor er risikovurderingene og tiltakene? Har Plan- og utvikling gjennomført en «hemmeligstemplet» aksjon og unnlatt å kommunisere stengningen av Stølsvegen/Kaptein Hartwigs veg til kommunens tverrfaglige trafikksikkerhetsutvalg og HMS ledelse? Er det berettiget å dokumentere et «avvik» i kommunens drift? Hvor er politikerne i denne grumsete saken? Hvorfor har ikke en «Trafikksikker kommune» som Høyanger verken fanget opp, informert om eller aksjonert når man iverksetter stengning den vegen som sannsynligvis er det beste trafikksikkerhets tiltaket i Lavik! En bilfri veg som gir innbyggerne mellom Alværa og Lavik en trygg og sikker ferdselsåre i hverdagen, og som i faktisk gir et svært verdifullt bidrag å redusere den urovekkende ulykkesstatistikken i kommunen.

Iverksett umiddelbart følgende tiltak og følg disse opp regelmessig i handlingsdelen av Trafikksikkerhetsplanen:

1) Retning vest: Avstanden fra krysset Kaptein Hartwigs veg/ E39 til Lavik er vel 600 meter. I samarbeid med Vegvesenet, flytt skiltet som nå står ved Lavik og som marker 50 km/t grense, til ny plassering øst for krysset til Kapt. Hartwigs veg.

2) Gjennomfør tilsvarende tiltak (nedsatt fartsgrense) for østgående trafikk.

3)  Følg opp entreprenørens arbeid med risikovurderinger og pålegg som sikrer at beboerne kan ferdes sikkert dersom hele vegen graves opp i boligfeltet.

4) Informer innbyggerne i Lavik om hva som forgår; stengning, tiltak og tidsperspektivet. 

Til toppen