VIL HA GRATIS BARNEHAGE: Raudt representant i Høyanger kommunestyre, Ingunn Kandal.
VIL HA GRATIS BARNEHAGE: Raudt representant i Høyanger kommunestyre, Ingunn Kandal. (Foto: Firda / Geir Ivar Ramsli)

MEININGAR

Høyanger kommune er i knivskarp konkurranse om tilgang på fagfolk: – Gratis barnehage er eit verkemiddel

Ingunn Kandal (R) trur betre barnehagetilbod kan lokka fleire til bygda.

Meiningar: Høyanger kommunestyre har tidlegare vedteke, mot Raudt sine stemmer, å følgje Høgre-regjeringa sin fastsette makspris for foreldrebetaling i barnehagar. Raudt har programfesta gratis barnehage og SFO og stiller oss undrande til dette prinsippvedtaket.

Raudt forslo derfor i kommunestyremøtet 15.12. å ikkje auke barnehagesatsane i 2021, men dette forslaget fekk berre Raudt og SV sine stemmer.

Ny sats for 100 prosent barnehageplass blir 3230 kr frå 1.1.21; ein auke på 95 kr. Prisauken er då 3 prosent. I regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett, er det lagt opp til ein prisauke på 3,5 prosent, og ein lønsvekst på 2,2 prosent - altså ein reell reallønsnedgang.

Eit viktig verkemiddel

Høyanger kommune er i knivskarp konkurranse om tilgang på fagfolk – først og fremst sjukepleiarar innafor helse -og omsorg.

Stillinga som helse- og omsorgssjef er utlyst på nytt, og stillinga som næringssjef er utlyst. Kva skal til for å trekkje unge folk til Høyanger?

Raudt meiner dei forholdsvis låge prisane på offentlege tenester kan vere eit viktig verkemiddel.

Tilflytting i distriktskommunar

Det er derfor interessant at det dei siste månadane har kome to offentlege utgreiingar om distriktspolitikk.

Den første kom frå distriktsnæringsutvalet og var leia av tidlegare Hydro-direktør Brandtzæg. Den andre blei leia av tidlegare Høgre-minister Victor Normann og heiter «Det handler om Norge». Denne blir også kalla «Demografi-utgreiinga».

Eit viktig forslag her er «forsøk med gratis barnehage og SFO for å øke familieetablering og tilflytting i distriktskommuner».

Dette burde absolutt vere aktuelt for Høyanger kommune. I tillegg håpar vi i Raudt at både kommunestyret og mange andre organisasjonar vil gje uttalar om desse to utgreiingane; i håp om at vi etter kvart kan kjempe fram att ein distriktspolitikk som motverkar avfolking og sentralisering av både bedrifter og offentlege tenester.

Til toppen