KARTLEGGING: Fylkeskommunen skal no undersøkje kor tilgjengelege skianlegg er for personar med funksjonsnedsetting – mellom anna her i Sogndal skisenter. Foto: Webkamera Sopgndal skisenter
KARTLEGGING: Fylkeskommunen skal no undersøkje kor tilgjengelege skianlegg er for personar med funksjonsnedsetting – mellom anna her i Sogndal skisenter. Foto: Webkamera Sopgndal skisenter

Kartlegg kor tilgjengelege skianlegg er for funksjonsnedsette

Fylkeskommunen skal no undersøkje kor tilgjengelege skianlegga i Luster, Sogndal, på Eid og Jølster er for personar med funksjonsnedsetting.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått pengar frå Kartverket for å gjennomføre denne kartlegginga. Bakgrunnen for arbeidet er visjonen i den regionale planen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv – nemleg fysisk aktivitet for alle.

Parkering og tilkomst

Kartlegginga tek føre seg blant anna:

  • om det er oppmerka handikap-parkeringsplassar nær skiheis og varmestove
  • om det er tilkomst inn i bygget for rullestol
  • kva breidde er det for påstiging i heisen
  • korleis avstigingspunktet er lagt til rette for til dømes sit ski-utstyr

– Dette er viktig for at alle skal kjenne seg tekne i vare i anlegga. Dersom utforminga av anlegga ikkje svarer til krav til universell utforming, vil det bli gitt ein merknad i rapporten med ønske om utbetring av dette, seier prosjektleiar Jo Tore Kristoffersen i ei pressemelding.  

Einaste i landet

Målet til fylkeskommunen er at skianlegga i fylket skal tilfredstille behova til alle brukarar – den tradisjonelle skituristen og både funksjonsfriske alpinutøvarar og alpinutøvarar med nedsett funksjonsevne.

– Vi er glad for at fylkeskommunen har fått statleg støtte til dette kartleggingsarbeidet, og ser på det som eit viktig arbeid for å gjere anlegg for fysisk aktivitet tilgjengelege for alle, seier Erlend Haugen Herstad, leiar i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne.

Han trur kartleggingsarbeidet vil vere eit verkemiddel til at alle skianlegga i fylket ser nærare på tilgjenge for menneske som treng tilrettelegging for å kunne delta.

Sogn og Fjordane er den einaste fylkeskommunen i landet som utfører denne typen kartlegging. Desse fire skianlegga er prioriterte fordi dei er godkjende til å søkje om spelemidlar, noko som krev ein høgdeskilnad på 100 meter.

Kartlegginga av tilgjenge i skianlegg er del to av kartlegginga av universell utforming og tilgjenge i friluftsområde.

Til toppen