Kjempar for Rv52 og E16, sjølv om interesseselskap skapar debatt

Jan Geir Solheim, ordførar i Lærdal ser ingen motsetnad i å vera med i Interesseselskapet Rv52 og samstundes jobbe med å få ferdigstilt E16 gjennom Valdres. 

 

– Lærdal blir eit sterkere knytepunkt og meir interresant område enn nokon gang, når det kjem bru over Sognefjorden og tunell på Rv 52 Hemsedalsfjellet. At dette gjer Lærdal til eit samferdselsmessig sentrum er det ingen tvil om, seier Jan Geir Solheim under ei orientering til kommunestyret 19. mars. 

Likevel legg ikkje ordføraren skjul på at opprettinga av eit styre for Rv52 og Rv5 etter Statens vegvesens si tilråding om hovudveg mellom aust og vest skapar reaksjonar. I Hallingdal splitter saka regionrådet. Sterke krefter i Bergen og Hardanger ønskjer at hovudvegen skal gå over Hardangervissa, mens i Valdres er dei bekymra for at pengane blir flytta frå E16 og over til andre vegar, 

– Lærdal har vore med i stamvegutvalet frå første dag. Me støttar både Rv52 og E16 og  

– Det som er viktig for oss er at me ser Aust Vest utgreiinga og kva dei har konkludert med, det er to hovudvegar, der den eine handlar både om E16 og Rv 52. Så lenge me ser det og har det med oss, der me støttar både Rv 52 og E16 og alt det arbeidet me har drive med, men samstundes klarar å lesa rapporten om aust-vest utgreiinga som er veldig god, der dei kopler rv 52 på og får valdres med på det, då får me ei god øysing som er framtidsretta for Lærdal. Det er nok ei større utfordring å vera  politikar i Valdres og Hallingdal no, enn det er å vera i Lærdal.

 

I Hallingdal er det ei utfordring for regionrådet. Hardanger har kome strekt på banen, der det ikkje er nokon tvil om sterke krefter i Bergen og Hardanger som ønskjer Hardangervidda, etter at hardangerbrua er bygd. Me har prøvd å finne allianser utover i Sogn og mot Møre for å styrke aksen inn mot vårt fylke mot Lærdal, og både rv 52 og e16. Så har det skapt sterke reaksjonar i Valdres, der E 16, stamveggutvalet som Lærdal er ein del av, har sitti der sidan dag ein,  

gjennom valdres begynner og bli redde for at pengane flyttes frå  e16 og over til andre vegsystem. Det som er viktig for oss, trur eg, er at me ser aust vest utgreiinga og kva dei har konkludert med, det er to hovudvegar, der den eine handlar både om E16 og Rv 52. Så lenge me ser det og har det med oss, der me støttar både Rv 52 og E16 og alt det arbeidet me har drive med, men samstundes klarar å lesa rapporten om aust-vest utgreiinga som er veldig god, der dei kopler rv 52 på og får valdres med på det, då får me ei god øysing som er framtidsretta for Lærdal. Det er nok ei større utfordring å vera  politikar i Valdres og Hallingdal no, enn det er å vera i Lærdal. For oss er me eit strekare samferdselsmessig senter gjennom denne prosessen. Det er det ikkje tvil om. 

 

Det skal vera møte i stamvegutvalet 20 mars. eit viktig møte på tyinkrysset, årsmøte. Trond møte på vegne av Jan Geir. Handler om korleis å handtere innspelt til aust-vest utgreiinga og neste NTP som kjem i 2017. 

 

Ein ting som er viktig for Lærdal å få med, er tunellen på Ljøsne. Bru over Sognefjord. 

 

Etter initiativ frå ordførar i Hemsedal kommune Oddvar Grøthe, har kommunane langs Rv 52 over Hemsedalsfjellet og Fodes-Sogndal-Skei langs Rv5 gått saman for å stifte interesseselskapet for Rv52 og Rv5. Det inneber kommunane Gol, Hemsedal, Lærdal, Sogndal og Jølster. Dette gjer dei for å påvirke styresmaktene for å gjera Hemsedalsfjellet til ein av to hovudvegar mellom Aust og Vest, slik Statens vegvesen har tilrådd. 

Sogn regionråd støttar også tiltaket. Ivar Kvale, leiar i samferdsleutvalet i Sogn regionråd, fortel han fekk spørsmål om støtte frå sogningane for Rv52. Han såg det som naturleg å vera forankra i interessene til Sogn regionråd. I ei så stor sak som gjeld hovudfartsåre til Austlandet, meiner han også at ein representat frå Sogn og Fjordane fylkeskommune også bør vera med i tillegg til ein frå nordfjord eller sunnmøre. 

– Samferdleutvalet i Sogn regionråd har ikkje kapasitet til å jobbe fult med berre denne saka då fristen for høyringa er 8. mai. Difor vart det naturleg at dei fem kommunane langs Rv5 og Rv52 jobbar med saka, seier Kvale. 

5. mars var det stifingsmøte for selskapet i Sogndal, med dei fire ordførarane frå Sogndal, Hemsedal, Gol og Lærdal tilstades, det skriv Sogn Avis. 

 

 

– Gjer Lærdal til eit samferdselsmessig sentrum, 

 

 

Til toppen