komm.styret

Alf:

Laksesenter: Tana først, men. Regjeringa ta initiativ til slikt senter.

Levande lokalsamfunn: Møte 19.des nasj. styringsgruppe levande lokalsamfunn 

JG:
Rv 52: Ny fase nyttår. Politikken betyr mykje meir. Ikkje gje oss før vunne det slaget. For det skal me.

Kap.renta: Av og til blir eg enormt lite imponert over statsrådar. denne saka viser at 400 mill i statsbudsjettet betyr veldig mykje for mange og ingenting for dei som vann. 100 mill meir til kraftverka, 300 mill til statsbudsjettet - merkar det ikkje. 

Budsjett: investering

Alf: 

SV: Plan for når byrja med vatn

Budsjettendringssak. Kl paragraf 37 seier at viss vesentlege endringar ila året. Ta med oss i vidare arbeid. 3,8 på PLO, 1,1 rådmann. budsjettendringar gjera ila året. For eitt år sidan same sak. I 2013 36% investering. Fleire rundar med investeringar, mai: kvart ks-møte . Eigentleg berre brukt 27% i 2016. 1 million ikkje gjort pol. vedtak på, lysarmatur, brann ved Borgund stavkyrkje. 

Alf: Framdrift på det, alt vera klart til byrja å etablera på Håbakken. 

Kåre: Kan ikkje ha det slik at investeringsprosjekt som ikkje gjort vedtak på. Stort arbeid skommuneøkonomi. ikkje i det sporet. 

Annike: Ikkje gitt klarsignal på at bruka pengar der.

Alf: Klarsignal om å starta vaksenopplæringa og det er styringssignalet. Gjort så rimeleg som mogleg for eiga maskin. 

Økonomiplan 16-20:

KO: Dette er i strid med vedteke i kommunen. Styret direkte mot økonomiplanen i Lærdal kommune. Litt spm til Trond, kvifor vedtak som mot øk.plan. 

Trond: Utbytte og min rolle som styreleiar. På vegner av selskapet, gjer det som best for selskapet. Mistillit og kastar det. Når eg sit her som kommunestyrerepr, beste for kommunen og innb.

KO: Det er heilt greitt å møta seg sjølv i døra når ein kjenner seg att. Borgynd. 

JG: Lovendring kan vera lurt. 12 for og 5 mot KO Grøttebø

Arve:

- Bestemt at måla sett til 2020, ikkje effekt av Håbakken no. 

– Lokal forankring, viktig for at få resultat. Lokale aktørar. 

Budsjett:

Gro: Ikkje kutta i tenestenivået, oo - lyst til å presisera det. Henga bjølla på katten. Nesje. Trum-retorikk. Når ein ikkje kan svara på spm som stilt, svarar ein på noko anna og kjem med sleivspark til spørsmålsstillar, heller ikkje krav til å snakka sant.

KM: Ned på kommunalt nivå att. programmet me hade før valet formulering om at tilgjengelege ress tenesteproduksjon ikkje leiing og admin. Meir og meir aktualisert. Nøgd med at konsensus. Nedl skule + omsorgsbustader. Kan ikkje gå med på fleire kutt i tenester og frivillig arbeid. Både tal leiarar og adm personale. Kan gå til tonivåløysing. Stikka litt fingeren i jorda, knappe 2200 innb. Tiltaksutval, arb. Investeringsbudsjettet, tilleggsframlegg. Skuffa

Annike: Fått inn mange velgrunna og og skildra budsjettkommentarar. Lite me kan lova utover det i denne kommentaren. Det må står att med er organisering. Dei som er att må jobba raskare, hardare eller meir. Det me har att no er administrativt. eiged.skatt, ikkje fronta i haust er at må koma på driftsnivå ikkje avh av kraftinntektene. Gjerast veldig grundig, høgt konfliktnivå, sogndal. Kjem nok att 2017, private innt aukar og offentlege minkar. Skuleskyss hasuten 2017 - fleire skal ha. Lurt om

Frode: Jobbar med ryggen mot veggen, spm kvar kutta. Tenestene driv på kanten av kva som er forsvarleg. Difor også at me i politikken einige, ikkje klør kvarandre på ryggen, men er rett og slett ikkje rom for å driva så mykje politikk. Me har vore med på å dreia saldering meir over på org, noko tilbake til frivilligheitar. Prinsippet står

KO: Ta ein diskusjon her på om ha møta på kveldstid, kunne ha vore eit godt signal, vera med å red utgiftene våre. Eit anna poeng - kveldstid både i høve oppmøte og streama. 

Frode: Tek gjerne møter på kveldstid, men usikre om så mykje å spara på. At teke tilbake, betyr ikkje pol. uvilje.

Gro: Ja, skal vurdera å gjera, men fornuftig. Mi arb.tid, etter kl 19 og 20.

Annike: Ofte ikkje einig med meg sjølv. Konsekvent alltid kveldsmøter usikker på. Kan finna middelveg der.

JG: Klart ha kveldsmøter. Krav om utgiftsdekning, fasit på kva kveldsmøte kostar i høve dagsmøte. Grunn til å vera stolte av sjølv. Å få til einstemmig budsjett med dei utfordringane hatt, tek av hatten for.

Til toppen