ALMENNING: Til venstre i biletet ser me Petterplassen, ein almenning der folk skal kunna slappa av. I framkant ser du den nye trekaia, med badeplass midt mellom to småbåtbrygger. Midt i biletet er den frittståande paviljongen som er tenkt som serveringsstad. (Illustrasjon: Skibnes arkitekter)
OMSTRIDD: Slik ser det ut frå Dampskipkaia. Kommunen ønskjer at den fremste blokka du ser på biletet skal reduserast frå sju til fem etasjar. (Illustrasjon: Skibnes arkitekter)
FUGLEPERSPEKTIV: Denne illustrasjonen viser korleis dei fem blokkene blir plasserte. Fjordstien vil ha passasje bak, foran og midt gjennom utbygginga. (Illustrasjon: Skibnes arkitekter)
TREDELT ARKITEKTUR: Fargeval er ikkje bestemt ut, men her ser me tydeleg den tredelte utforminga av fasaden. Nedst er det treverk og plantar, i midten er det tenkt meir karakteristiske fargar og materialval, medan toppetasjane blir dominerte av store glasfasadar. (Foto: Skibnes arkitekter)
FJORDSYN: Slik den nye fasaden til Sogndal mot fjorden bli sjåande ut, når både høgblokkene og den nye brua over Sogndalselvi er på plass. (Foto: Skibnes arkitekter)
RUVANDE: Her sett frå Hagalandet og med litt andre fargetonar. (Illustrasjon: Skibnes arkitekter)
SYNLEG: Slik vil høgblokkene ta seg ut dersom du står på Stitoppen bak Trudvang skule. (Illustrasjon: Skibnes arkitekter)
I SIKTE: Lerum Brygge vil òg vera synleg frå bakkeplan i sentrum, her frå gata mellom Lægreid hotell og Den gamle nabo. (Illustrasjon: Skibnes arkitekter)

Om ikkje Lerum Brygge-utbyggaren følgjer dette kravet, vil kommunen venda tommelen ned til prosjektet

Høgblokka som vender mot Dampskipkaia blir for stor og dominerande, meiner Sogndal kommune. Dei krev to etasjar mindre, ellers vil dei ikkje tilrå Lerum Brygge-utbygginga.

Sogndal: Detaljreguleringsplanen for utbygginga av Lerum Brygge i Sogndal er lagt ut på høyring. Der kjem det fram nye detaljar om det ambisiøse prosjektet heilt nede ved fjorden. 

Nedst i saka kan du sjå ei liste over dei meste sentrale punkta i planen.

I korte trekk går planen ut på å forvandla Lerum sin nyleg nedlagde syltetøyfabrikk om til eit bustadområde som er tilgjengeleg for alle, med ei småbåthamn, ein ny badeplass, ein serveringsstad og liv på kaia.

Sogndal kommune har fleire merknader til planane. Den mest alvorlege innvendinga er mot storleiken på bygget som vender mot Dampskipkaia, eit bygg kommunen meiner blir for stort og dominerande.

– Me vil difor ikkje tilrå at planframlegget vert vedteke med dei dimensjonane som no ligg føre, skriv sakshandsamar Cornelis Erstad i planframlegget.

Kommunen ønskjer denne blokka redusert frå sju til fem etasjar.

– Ikkje så problematisk at det stoppar utbygginga

Prosjektleiaren til Lerum Brygge er ikkje begeistra for forslaget, men seier det ikkje er nok til å velta prosjektet.

– Når me må redusera det eine bygget, så må me utvida på dei fire andre. Det er ikkje ideelt, men ikkje så problematisk at det stoppar utbygginga. Me har lagt fram prosjektet slik me meiner det kan løysast på best mogleg måte for alle. Viss kommunen meiner noko anna, så må me akseptera det, seier Stig Melbø.

Saman med Sogndal kommune har dei invitert til eit ope møte 3. mai om utbyggingsplanane, i samband med at dei no er lagde ut på høyring.

– Etter høyringsrunden kan det koma fleire forslag til endringar. Så får me sjå på det totale prosjektet når me har kome så langt, seier Melbø.

Han seier dei forventar å starta salet av det første av fem byggjetrinn tidleg i 2019. Forventa gjennomføringstid er fem til sju år.

Her er nokre utdrag frå planen:

  • Det er planlagt fem blokker med 132 leiligheiter som varierer i storleik frå 35 til 120 kvadratmeter. Dei to høgste blokkene er på ni etasjar, eller omlag 31 meter.
  • På bakkeplan kjem det tre næringsareal på 83, 97 og 127 kvadratmeter. Det største blir ein frittståande paviljong, som er tenkt kan vera ein cafè eller liknande.
  • Det vil koma to flytebrygger for småbåtar og ein badeplass mellom dei.
  • Ei ny trekai vil gå langsmed heile fjordkanten i forkant av høghusa.
  • Det kjem 87 parkeringsplassar fordelte på parkeringshus i sokkeletasjane.
  • Fjordstien blir forlenga i samband med utbygginga, og det vil bli passasje både i bakkant, mellom og i forkant av blokkene.
  • Mellom to av blokkene, og vendt mot fjorden, kjem ein almenning med plantar og møblering der det skal vera fint for folk å sitja og for ungar å leika.
  • For kvar leiligheit skal det vera minst èin sykkelparkering, som delvis skal vera under tak og der det skal vera mogleg å lada elsyklar.
  • Det skal lagast til ein leikeplass på minst 200 kvadratmeter.
Til toppen