Kommunestyre Aurland

Etter ein lang og til dels krass debatt enda saka om revisjon av konsesjonsvilkåra for Aurlandsvassdraget med ti mot sju røyster for revisjon.

 

ND: Vilkårsrevisjon eller fsk sitt framlegg. Saka vore oppe mange gonger, kst og fsk. Multiconsult inne. at ikkje arbeidd med frå kommunen si side, ikkje rett. Kom eit brev frå aurland elveeigarlag, vedlegg multiconsult. fleire feil. Ma at AK sa nei til revisjon, og at gjekk inn for friviljug løysing. retta opp. Forhandling eller revisjon.

Johannes Dalsbotten: sett igang ein prosess møte 2012, kommunen saman med regulanten koma fram til noko einige. Sentralisering av prosess som kan løysast lokal. Godt forhold mellom samfunn og ECO. fleire privatrettslige avtalar. Kan enda opp med nye vilkår som ikkje tena noko part. Kva trur oppnår meir med vilkårsrevisjon, aldeles ubegrepeleg. Så stor og brei medverknad som mogleg. Står heilt fritt fram til 2019.

AFretheim: Kjem til å fremje same krav som formannskapet. Det er dei almenne interessene som er gjenstand i revisjon, ikkje privatrettseleg. Jakt fiske friluftsliv. Definerer kven me er. Minstevassføring vesentleg del. Regulanten med elveeigar gjort mykje, mykje . Villreininteressene truleg krav, same med turlaget mogleg. 1.3 går toget. Ikkje urimelege krav. Meir rimeleg enn ks går inn for desse interessene. Til Johannes: vil berre sikra oss at almenne interesser best mogleg ivaretakne. Mest ryddig. Heilt anna kompetanse.

Monica G Larsen: Påpeika at i MDG ikkje at ser på ECO som store, farlege monsteret. Spela på lag. MDG ønskjer å gjera krafta enno meir grøn. Kan koma krav, så kan koma i bakleksa. Sikra interessene både til regulant og ålmenta med vilkårsrevisjonen. 

Leif Jarle Bergheim: Stor og viktig sak for kommunen. Stør faktisk Dalsbotten sitt innlegg. Setja ned breitt utval her, alle sine interesser. Ikkje hastesak, har fram til 2019. At gale å gjennomføra forh med regulanten. Meiner prøva det først

MGD: Forstår ikkje kvifor så vanskeleg å gå utom kommunen for å søkja råd der kompetansen finst. Viss kjem tilbake til same, ikkje vits. Snakk om tid og pengar, her kan overlata til fagkomp.

SJB: Trur og forhandling godt resultat. Revisjon kjempelang prosess, eitt pr tapt i forh, ubetydeleg. også interessert i det som skjer i fjella.

Sturle Ryum: Stør sjølvsagt MD. ECO gjort mykje i vassdraget siste åra, press frå elveeigarlaget. Fleirtalet einige om god måte. Fylkt opp vilkåra anno 1969. Femti år, er lang tid. Litt breiare spekter omsyn vurdert ved NVE. Trur ikkje ECO kjem til å furta i ei krao, 

Anita: Kjempevanskeleg. Etter fsk, tenkt veldig mykje. Diskutert med meg sjølv og folk meir greie. Hæyrer på debatten no, kjem til å stø framlegg om vilkårsrevisjon.

Terje Horvei: Opplever at hardna fort og mykje. Frontar mot kvarandre. Lurer på kvifor. På eine sida elveeigarar pg andre sitt sin, fleirtal i fsk sitt syn. Unngå at ein eller annan form for prestisje i dette. At me opptrer på rett måte. Ingen motpart i saka. Kanskje nokre NVE fordi me i alle år hatt godt samarbeid med ECO. Stussa på kva rolle eg hadde, vera med å forvalta AK sine interesser. Me har ansvar gjennom det me får ut av samarbeid med ECO, nok straum, mest mogleg inntekter for kommunen. Alment ansvar; spm er gjeldande konsesjon ivaretek desse almenne interessene. Bør kikast på revisjon. Går eit tog 1. mars, ikkje verste toget. Att og fram siste dagane

JD: seier at vilkårsrevisjonen, viss får revisjon som heilt ute av kontroll, store øk konsekvensar. ber ks ta innover seg

Sturle Ryum: Prata oss ugilde her, viss så opp

AF: Overprøva frå 1.1 til 2.1, Miljødirektoratet. eitt av sju i sfj og eitt av femti landet. Det er ei perle. Kva kompetanse

Monica Finden: Noko mange mykje meiningar. Ikkje forventa at fagpersonar. ECO strekt seg lengre.  Høyringsinstans eller aktiv part. 

MGL: Nøydd til å sjå utover kommune og forhalda oss til nasjonale retningslinjer. 

ND: AK handsama fleire gonger. Gjort vedtak, forhandlingsstrategi. Håpar går for forhandlingar. Framleis tru på eigen kompetanse. Har evne til lokale og almenne interesse. Overraska så mange meiner at staten gjera dette, ikkje . Overraska frå parti som flinke å hevda lokale interesser. Min appell at tru på seg sjølv

AF: Me ivaretke dei almenne interssene blir høyrde. Ved forhandling, redd viklar inn i noko ikkje ser konsekvensane av.

ND: Respektlaus omtale av vår evne 

Namneopprop:

ND: Ja

Bjørn: Ja, monica ja, per are: nei, anders : nei. mgd l hege loven, anita lerum, holme, horvei. urgeland: ja. peterson: ja. ryum. skjelland underdal nei: bergheim, ja. dalbotten ja. Fleirtal for Anders Fretheim.

AF: Ein av berebjelkane, grunnlag for bu her. Fangstanlegg. Er det nmoko som fengjer, er det reinsjakt. Saka så viktig at MDG be om nokre frå forvaltinga at nkoma hit . Nordfjellarådet og Sogn regionråd.

ND: Heilt einig, svært aløvorleg. Svært bra at stort arbeid med å framskaffa fakta og 

Monica Gjesdal Larsen: Toppar seg opp til Stegastein. Ddette må me bruka mykje pengar for å ugreia. Samstundes opplevinga, at smal og svingete. Gondolbane nemnd. Ikkje første gong sak med gondolbane. Framleis oppleving, men kutta buss. Ta med syklar osv. Forprosjekt. Styrkja Aurland som reiselivsdestinasjon. Logistikk, parkering, geologi. Fremjer tanken og ideen. Administrasjonen, forprosjekt

ND: Litt seint open post. Snakka med fk om dette. Prioritert liste over tiltak. Dersom kommunen ønskja å oppretta prosjekt, inn i kommuneplanen og inn i budsjett. Koma tilbake til seinare.

Aurlandsvassdraget:

SFO:

Monica Finden: Det viktigaste for meg at faktisk har eit tilbod i juli månad, ikkje så nøye om tre eller fem ungar. Viss ikkje behov, så held ikkje ope og kostar ikkje noko. Kommune i vekst, kjem til å ha masse ungar.

 

 

Til toppen