Kommunestyret

Kåre Mentz:

– Mange spør seg kva alt dette i Håbakken vil kosta kommunen, då snakkar eg om både Håbakken 1 og 2. Det er snakk om å flytta trafikkstasjonen, mange spørsmål rundt utbygging av infrastrukturen, tilkomstveg, utfylling osv. Eg forstår det er vanskeleg å seia noko om totalkostnader her - mange usikkerheitsfaktorar osv. Men kan du seia noko om kor langt du meiner kommunen kan/bør strekkja seg her; t.d.: skal ein bruka tosifra tal millionar på å flytta Kontrollstasjonen?

– Ap har utvist stor vilje til å ta vare på eksisterande bumiljø i Lærdal i spørsmål som gjeld til dømes kor mange etasjar ein skal få lov å byggja i på Øyri. No fryktar bebuarar på Håbakken og i Erdal for etableringar som vil kunne få vesentleg større konsekvensar for bumiljø enn ein etasje ekstra i nye bygningar på Øyri. Så, kvar går grensa for når det er greitt at næringsutvikling set bumiljø på spel?

Trond:  

– Du er vanlegvis svært oppteken av at ting skal gå rett føre seg i høve prosessar med reg.planar. Eg veit det er snakk om oppstart av reguleringsplan for hamn i Erdal, men likevel; så vidt eg forstår er prinsippet at anten skal kommunen laga og kosta ein områdereguleringsplan. Elles skal tiltakshavar laga og kosta ein detaljreguleringsplan. Av saksutgreiinga blir dette sett på som ein detaljreguleringsplan som kommunen er villig til å ta noko av kosten på. Altså mot prinsippet. Kvifor er det greitt i akkurat denne saka?

– Førespurnaden frå EcoInowaste i høve Erdal består av eit dokument på ei sida som omtalar behovet deira ganske generelt, lite og ingenting er spesifisert nøyaktig. Planteikninga er eit kart med ein grov strek teikna med tusj, det står ikkje ei gong kva mål hamna dei ser føre seg skal ha. Sjølv om det berre er snakk om oppstart planarbeid; kor mykje skal ein venta som eit minimum av grunnlagsarbeid som er lagt ned når ei verksemd vil få etablert noko temmeleg stort som vil kunne få ein heil del konsekvensar for natur, bumiljø osv?

Jan Geir:

– På den politiske sida har Senterpartiet vore den tydligaste pådrivaren for industri i Håbakken, no også hamn i Erdal. Sentrale Sp folk sit i styra o EI og WI, LP Nesse og LS Navarsete. Kor vidt har dette vorte eit prestisjeprosjekt for senterpartiet å få gjennom?

– I fleire saker blir det frå andre politikarar framheva at ting går veldig fort av og til. Det same merkar folk flest seg og me ser i redaksjonane at Lærdal har vesentleg fleire hasteinnkalla fm.møter enn andre. Døme var asylmottaksaka på Borgund og no hamna i Erdal. Somme stiller seg spørsmålet om dette er ein måte å få vedtak gjennom «fort og gale» med minst mogleg betenkningstid. Kva seier du til det?

Arve Tokvam:

– Avklaring rundt Vegvesenet viktig, møte på eit nivå så kan få avklaringar her. Leggja til rette for 

– Vanskeleg å selja noko før veit korleis ser ut der oppe, avklaringar kontrollstasjonen osb. Slik er det berre, m

- Kai, hamn: Tre deler; cruise, utgreiing kordt, potensiale, heile biletet. Lagt fram neste KS. Conteinerhamn, transp.øk.inst, rapport: mogleg å etablera ei slik hamn i Lærdal. Utsett rapport, feil i datagrunnlag. Tømmer, etablert woodinvest og private aktørar i lærdal. Ta ut tømmer i sogn og fjordane inn til lærdal.

- Levande lokale: Målet er å ta vare. Så høge ambisjonar at sjå om Lærdal kan knyte til seg kunstnarar internasjonale og nasjonale. Telegrafen og Gamlebanken.

– Nyttar mykje ekstern komp, kva skje når reiser? Falla saman som korthus

– Visjon for Lærdal: PÅ høg tid, mange ting i ulike retningar.  

– Felles for alt: Grønt og bærekraftig

– Gjera kulturhuset meir attraktivt. 30. mars ei tilråding rundt korleis me ser det føre oss.

Knut Skår: Mykje på vent.

– Framleis mellombels drift etter lynnedslaget, men full drift. Østfold gjort kjempearbeid.

– Trafoen på vent. El sertifikat falle slik i pris at ikkje kostnadsforsvarleg å byggja ut Tynjadalen. 7 øre, halvert seg på kort tid fordi oppbrukt. Frist utg 202. Klarar ikkje å få større etterspurnad; mykje utbygging og mykje vatn siste åra, ventar på kablane sørover.

Alf:

- Eigedomsskattegrunnlaget auka med 300 mill frå 2013/2014, utgjer to mill, sju promille.

– Norsk laksesenter: sett av 3 mill til dette

– Hamarøymodellen, veldig inspirerande. Gode innspel for å dra vidare for å få utbyggjarar. Husbanken, treng ikkje kosta så mykje.

– Lege sagt opp stillinga si.

JG:

– OO: Utfordring kor langt bli einige der, sit tre partar.

– CWD: 13-14 mars, møte på Geilo. 

RV 52: – Gol, Hemsedal, Sogndal, Jølster - skryta av dei

Muggeteigen

 

Til toppen