UROA: Fagforeiningsleiar Andreas Bakken er uroa for situasjonen til Hydro. Stemninga er likevel avventande før dei har fått oversikten over korleis  konsekvensane blir lokalt i Årdal.
UROA: Fagforeiningsleiar Andreas Bakken er uroa for situasjonen til Hydro. Stemninga er likevel avventande før dei har fått oversikten over korleis konsekvensane blir lokalt i Årdal. (Foto: Sunniva Knutsen)

Fagforeiningsleiar: – Blir det langvarig, så vil det råka dei norske verka. Det er dèt me fryktar

Onsdag føremiddag vart dei tillitsvalde ved metallverket i Hydro informerte om råstoff-krisa i Brasil.

Årdal: Onsdag slo nyheita ned som ei bombe i Årdal. Hydro har bestemt seg for å stenga ned produksjonen ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil, det største i verda. Det gjer at norske smelteverk kan gå tom for råstoff om få månader.

Råstoffkrisa i Brasil

  • Alunorte er verdas største aluminaraffineri, og er nesten fulleigd av Hydro.
  • Alumina, eller aluminiumoksid, er eit viktig råstoff i framstillinga av alumiminium.
  • Hydro har sidan februar i år vore i konflikt med miljøstyresmaktene i Brasil. Dei påstår at utslepp frå deponia til raffineriet skal ha forureina drikkevatn i samband med ein stor flaum i regionen.
  • Hydro viser til undersøkingar som dei meiner stadfester at det ikkje har vore slike skadelege utslepp.
  • Sidan mars i år har Alunorte produsert for halv maskin, etter pålegg frå brasilianske styresmakter.
  • Onsdag 3. oktober annonserte Hydro at dei er i ferd med å setta i verk full nedstenging av produksjonen ved Alunorte.
  • Årsaka er mellom anna at Hydro ikkje har fått løyve til å bruka eit nytt deponi for bauksittrestar, medan det gamle er i ferd med å bli fullt.

 

– Viss dette blir ein langvarig situasjon, så vil det råka dei norske verka. Det er dèt me fryktar. Me prøver å ikkje krisemaksimera, slik at me ikkje gjer situasjonen verre enn han er. Men det er alvorleg, seier Andreas Bakken, leiar i Årdal Kjemiske Fagforening.

På føremiddagen hadde leiinga ved metallverket i Årdal kalla inn dei tillitsvalde for å orientera om situasjonen.

– Dette kom like brått på alle oss, seier han. 

Fagforeiningsleiar: – Kom brått på

På møtet informerte leiinga at verket i Årdal har nok av råstoffet aluminiumoksid, eller alumina, til å halda hjula i gang ei stund framover. Akkurat kor lenge lageret rekk er Hydro i ferd med å kartlegga.

Samstundes jobbar dei på spreng for å sikra nye forsyningar, i tillegg til at dei forsøker å få løyst floka i Brasil.

– Uroa er me sjølvsagt, det har me all grunn til å vera, seier Bakken.

Etterspurnaden etter alumina har vore sprengt sidan Hydro i mars vart pålagd av styresmaktene i Brasil til å køyra raffineriet Alunorte på halv maskin.

Det store spørsmålet no, etter den varsla nedstenginga, er korleis Hydro skal greia å kjøpa råstoff i ein allereie pressa marknad. For det første blir det dyrt. For det andre er marknaden allereie bundne opp i langsiktige avtalar.

SPENT: Ordførar Arild Ingar Lægreid er spent på kva følgjer råstoffkrisa til Hydro i Brasil kan få for verket i Årdal.  Foto: Sunniva Knutsen

– Det er mange ting som spelar inn. Det var difor Hydro kjøpte opp Alunorte, fordi dei skulle ha kontroll på råstoffleveransen frå a til å, seier Bakken.

Skal informera dei tilsette

– Me likar det ikkje. Det skapar usikkerheit, seier ordførar Arild Ingar Lægreid (Ap) i Årdal. 

I 13-tida ventar ordføraren framleis på å få ei orientering frå Hydro. Tidlegare på dagen prøvde han å få ein prat med fabrikksjef Wenche Eldegaard, men ho hadde gått i eit møte.

Førebels veit ikkje ordføraren meir enn det han har kunna lesa seg til i pressa. 

– Me får berre vente å sjå, men eg reknar med at det ordnar seg, seier Lægreid.

 

Tillitsvald Bakken tykkjer det er trasig å ha hamna i ei floke dei ikkje kan påverka sjølve. 

– Det er mykje me kan gjera på drifta, men dersom me ikkje har råstoff til å laga aluminium vil det få konsekvensar. Blir det snakk om å kopla ut omnar eller produksjonslinjer, så er det direkte tap. Det er snakk om millionbeløp, seier Bakken.

Til toppen