SKEPTISKE TIL INNGREP: Flaumen i 2014 førte til store skadar i Flåm. Men å sikre det verneverdige Flåmsvassdraget mot framtidige flaumar må skje på naturens premissar, meiner Miljøpartiet. Foto: arkiv 
SKEPTISKE TIL INNGREP: Flaumen i 2014 førte til store skadar i Flåm. Men å sikre det verneverdige Flåmsvassdraget mot framtidige flaumar må skje på naturens premissar, meiner Miljøpartiet. Foto: arkiv 

Miljøpartiet fryktar flaumdemping set urørt natur på spel

Ønskjer ikkje kraftutbygging i den verna Flåmselvi, sjølv om det kan hindre ny storflaum.

Aurland: Politikarane i Aurland vart under kommunestyret i dag oppmoda om støtta konsesjonshandsaming av flaumdempande tiltak i Flåmselvi.

Målet er å få vurdert ulike alternative grep som kan hindre at liv går tapt om dei kjem ein ny og enno større flaum enn den som råka bygda i for to år sidan.

UROA: Monica Gjesdal Larsen og Anders Fretheim i Miljøpartiet fryktar dei føreslegne flaumdempingstiltaka kan kome til å skade Flåmsvassdraget.
UROA: Monica Gjesdal Larsen og Anders Fretheim i Miljøpartiet fryktar dei føreslegne flaumdempingstiltaka kan kome til å skade Flåmsvassdraget.

Miljøpartiet Dei Grøne er skeptiske til forslaga, som mellom anna går ut på å auke tappekapasiteten i Klevevatn, samt å byggje ein flaumttunnel over til Viddalsmagasinet.

– Her er det varige verdiar og urørt natur som står på spel. Kraftubygginga står i fare for å fjerna dei med eit pennestrøk, sa Anders Fretheim (MDG) frå talarstolen.

Les også: No vil dei bu Flåm på 200-årsflaumen

Også Terje Horvei  i Venstre er skeptisk.

– Ingen er imot å sikra Flåm mot framtidige flaumar. Men eg tillet meg å stilla spørsmål ved om tiltaka som ligg framfor oss er dei riktige å ta fat på, sa han.

Fleirtalet i kommunestyret verka derimot positivit innstilte til at Olje og energidepartementet no skal vurdere om kommunen får starte konsesjonshandsaminga.

Johannes Dalsbotten (H) påpeikte at ein slik prosess var naudsynt for å få fram både positive og negative sider ved dei ulike inngrepa.

–  Med prognosane som er, spesielt i nedre del av Flåmselvi, så er det vår plikt å sjå på korleis me kan hindra katastrofar i framtida, sa han.

Til toppen