MEININGAR: Gudbrand Ingolfsen har fått svar på bekymringa si ovanfor den nye nettleiga.
MEININGAR: Gudbrand Ingolfsen har fått svar på bekymringa si ovanfor den nye nettleiga. (Foto: Arkiv)

MEININGAR

Nå må regjeringen...

– Etter noen irriterende purringer fra meg, kom det svar fra Statssekretær Tony C. Tiller.

Meiningar: Jeg skrev et innlegg i forbindelse med at jeg mente og mener at regjeringen må på banen for å redusere strømprisene til aluminiumindustrien i disse korona-tider. Olje og energiminister Tine Bru, hadde ikke anledning til å svare, men etter noen irriterende purringer fra meg, kom det svar fra Statssekretær Tony C. Tiller, som kan leses her nedenfor.

Thorbjørn Røe Isaksen, har ikke svart, til tross for tre purringer, den siste ble sendt i dag.

Nettet er brukerfinansiert

Stortinget vedtok våren 2016 endringer i energiloven som skal gi en best mulig og forutsigbar klassifisering av strømnettet vårt. Transmisjonsnettet defineres i energiloven som nettanlegg med spenningsnivå på minst 200 kV, eller nettanlegg på 132 kV som er av vesentlig betydning for driften av disse anleggene.

Det er bestemmelsene i energiloven som legges til grunn når det nå avgjøres om et nettanlegg tilhører transmisjonsnett eller regionalnett. Det er viktig at vi har en klar definisjon av transmisjonsnettet som bygger på nett- og driftsmessige forhold. Nettet er brukerfinansiert, og eier av nettanleggene er ansvarlig for å tariffere sine kunder i henhold til gjeldende regelverk.

Skal noen betale mindre, må andre betale mer

Store forbrukskunder som aluminiumsindustri har betydelig rabatt i tariffen. Statnett er organisert som et statsforetak etter foretaksloven. Olje- og energidepartementets eierstyring av Statnett må derfor være på overordnet nivå slik foretaksloven krever, og dette innebærer at departementet ikke kan gripe inn i enkeltsaker. Statnett skal utforme tariffene innenfor de rettslige rammene og det regelverket som gjelder på energiområdet.

Hovedprinsippene for tariffer er at de skal være basert på ikke-diskriminerende og objektive vilkår og i størst mulig grad bidra til effektiv utvikling og utnyttelse av vårt felles strømnett. Utgangspunktet er at alle kunder som er tilknyttet strømnettet skal bidra til å dekke kostnadene i nettet. Dersom noen kunder skal betale mindre, må andre nettkunder betale mer.

Stor satsing på forskning

På grunn av den pågående korona-situasjonen og de økonomiske utfordringene dette medfører, har Statnetts styre informert om at det legges opp til å redusere Statnetts andel av nettleien for 2021 reduseres med 20-25 prosentpoeng sammenlignet med 2020 for alle forbrukskunder. Reduksjonen vil innhentes over flere år. 

Regjeringen skal videreutvikle norsk industri og trygge arbeidsplassene rundt om i hele landet. Regjeringen arbeider derfor for at den kraftkrevende industrien i Norge skal ha gode rammebetingelser. Strømprisene i Norge er relativt lave sammenliknet med de fleste andre land, og kraftintensive industriprosesser er fritatt for elavgift. Industrien kompenseres også for CO2-utslippskvotenes påvirkning på strømprisene. Det er stor satsing på forskning og Enovastøtte gis for å styrke konkurransekraften til norsk industri.

Til toppen