KUTTFORSLAG: Fylkesadministrasjonen vurderer nedlegging av musikk-klassane i fylket.
KUTTFORSLAG: Fylkesadministrasjonen vurderer nedlegging av musikk-klassane i fylket.

MEININGAR

«Nei til forslag om å nedlegge musikk-klassene i Vestland»

– For viktig til å bli brukt som salderingspost for å spare penger, skriv regionlagsleiar Kjell Erik Husom i kunstnarorganisasjonen Creo.

Meiningar: I forslaget til ny økonomiplan for Vestland fylkeskommune foreslår administrasjonen å enten legge ned alle musikk-klassene i musikk- dans- og dramalinjene i fylket, eller å legge ned to av fire slike linjer.

Etter vår mening er begge deler særdeles dårlige forslag, og helt nye og umusikalske toner fra administrasjonen i forhold til tidligere forslag der musikktilbudet ikke var på kuttlisten i det hele tatt.

Forslaget kan du lese her under punkt 3.5. 

– Heller styrking

Musikk-, dans- og dramalinjene har gjennomgående meget gode resultater, elevene gjennomfører i særlig stor grad, og linjene er viktige for rekrutteringen av både våre fremtidige profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, og for tilveksten av ildsjeler og ressurspersoner i det frivillige kulturlivet i hele fylket.

Vi trenger et bredt tilbud av musikkutdanning før høyskolenivå. Det vil være svært dårlig distriktspolitikk å legge ned tilbudene i distriktene, man burde heller gå for en styrking og spesialisering i distriktene der man kunne være bedre på deler av tilbudet enn man kan være sentralt.

Det bør også sees på som en ubetinget rett for elevene å gis mulighetene å bli gode på instrumentene sine i distriktene der de hører hjemme heller enn å måtte bo på hybel tidlig i livsløpet.

Tvilsomme innsparinger

Et annet moment er at lærerne som nå underviser på disse linjene vil forsvinne, lærere som i tillegg til å være særdeles dyktige fagpersoner og inspiratorer, også gjerne er ressurspersoner i sine lokalmiljøer og i kulturlivet i sine kommuner. Har fylkeskommunen regnet på de tap dette kan medføre?

Vi er i tillegg sterkt kritiske til utregningen av mulige økonomiske innsparinger, for som administrasjonen selv skriver så må fylkeskommunen – om politikerne velger å fjerne tilbudet – kjøpe plasser i andre fylker i stedet for de elevene som fremdeles ønsker et slikt tilbud.

Vår erfaring er at elever som primært ønsker å satse på utdanning innen et kunstfag har dette som et så sterkt ønske og har en drivkraft som gjør at de da vil søke plass andre steder. Regningen vil da uansett havne hos Vestland fylkeskommune.

– Bekymret for framtida

Det er svært betenkelig at man i det hele tatt vurderer å kutte inn til livsnerven i det som må sies å være det viktigste for utviklingen av mennesker. Ja, kultur er livsnerven i vår sjel og vår eksistens. Det er for viktig til å bli brukt til salderingspost for å spare penger.

Avslutningsvis vil vi også fremføre at mange var skeptiske til sammenslåingen av de to fylkene på vestlandet, også vi i kulturlivet. Vi ble forsikret om at kulturlivets situasjon skulle ivaretas spesielt godt. Når det nå foreslås å fjerne de linjene som i særlig grad sørger for rekruttering til vårt fremtidige kulturliv er vi derfor bekymret for framtida for kulturlivet i Vestland fylkeskommune,

Vi appellerer til at dere på politisk nivå nå ser verdien av kunst og kultur, også i videregående skole og sier nei til forslagene om kutt i musikktilbudet.

Til toppen