MEININGAR: Knut Arild Hareide (KrF)
MEININGAR: Knut Arild Hareide (KrF) (Foto: Stortinget / Arkiv)

MEININGAR

– Omorganiseringa innebærer ingen svekking av beredskapen langs kysten

Kystverket blir styrka gjennom omrganiseringa, meiner Knut Arild Hareide (KrF)

Meiningar: Omorganiseringen av Kystverket innebærer ingen svekkelse av beredskapen langs kysten, verken lokalt eller nasjonalt. Tvert imot. Den legger til rette for at Kystverket skal være i stand til å bistå med enda bedre hjelp og støtte når det oppstår en ulykke eller nestenulykke langs kysten.

Omorganiseringen er i tråd med Kystverkets eget forslag. Fra å være inndelt i regioner, blir etaten fra 1. januar 2021 funksjonsorganisert. På beredskapsområdet innebærer omorganiseringen blant annet at enkelte  stillinger flyttes til Horten. Dette er stillinger som i hovedsak er knyttet til kursvirksomhet, øvelser og vedlikehold av beredskapsmateriell.

Skal ikkje sentralisera kontor og utstyr

Målet er både å sørge for klarere og mer effektive styringslinjer i organisasjonen, og å skape et større og tyngre fagmiljø som kan bistå den lokale beredskapen i hele landet ved behov.

Men for at Kystverket skal kunne ivareta sine oppgaver i alle deler av landet, er også lokal tilstedeværelse avgjørende. Derfor skal Kystverket fremdeles være fysisk tilstede langs hele kysten. Det skal fremdeles være drift og aktivitet på alle de stedene der Kystverket i dag har regionkontor, og beredskapsutstyret som er lokalisert lokalt skal ikke flyttes.

Legg til rette for gode, robuste fagmiljø

Det er den enkelte kommune som ivaretar den lokale akuttberedskapen langs kysten. Alle kommuner deltar i interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Når det skjer en ulykke eller en nestenulykke som overstiger den enkelte kommunes kapasitet og beredskap, bidrar disse utvalgene med støtte og hjelp. Ved store hendelser, blir det Kystverkets oppgave å samordne den statlige, kommunale og interkommunale beredskapen. Denne oppgaven ligger hos Kystverket i Horten.

Havet er en av Norges aller viktigste ressurser, og for Kystverket er det å forebygge og håndtere hendelser som kan true miljø og sjøsikkerhet en helt sentral oppgave. Derfor er det avgjørende at Kystverket har en organisering som sikrer klare styringslinjer og legger til rette for gode, robuste fagmiljøer

 

Til toppen