SAMRØYSTES: Jan Olav Fretland (SV) (f.v), Stein Vidar Nemeth (Sp), Gro Starheimsæter (Sp), Geir Øverland (Ap) og Trond Øyen Einemo (H). Foto: Ina Eirin Eliassen
SAMRØYSTES: Jan Olav Fretland (SV) (f.v), Stein Vidar Nemeth (Sp), Gro Starheimsæter (Sp), Geir Øverland (Ap) og Trond Øyen Einemo (H). Foto: Ina Eirin Eliassen

Opprettar beredskapsteam mot mobbing

Lærdal kommune blir med i ordninga som skal hjelpe skulane å løyse tunge mobbesaker. 

Lærdal: Eit samrøystes formannskap gjekk 27. august inn for å vera med på ordninga med beredskapsteam som skal gå inn i tunge mobbesaker. 

– Dette er det flott at me er med på og viktig at me tek tak i, etter dei dårlege tala på mobbing og etter oppslag i media, seier Stein Vidar Nemeth (Sp). 

Då kommunane i Sogn og Fjordane no får moglegheit til å delta i det som er ei vidareføring av prosjektet "Beredskapsteam mot mobbing", som er sett i gang av KS og Foreldreutvalet for grunnskuleopplæringa,  ønskjer også Lærdal å vera med.

I saksutgreiinga legg administrasjonen til grunn dei høge tala for mobbing i Elevundersøkinga gjennom fleire år i tillegg til vanskelege enkeltsaker. Difor er det naturleg å vera med i prosjektet, som gir gratis opplæring til inntil fire deltakarar i beredskapsteamet. Då det er viktig å løyse desse sakene så tidleg som råd, både for elevane det gjeld og læringsmiljøet på skulane, kan hjelp utanifrå vera nyttig for å auka kompetansen hos personar i kommunen.

Rådmannen skriv i si tilråding at eit tverrfagleg beredskapsteam mot mobbing kan vera eit nyttig supplement til skulane si handtering av mobbesaker, då beredskapsteamet skal vera til hjelp for skulene i å løyse sakene, ikkje overta dei. 

Til toppen