FLEIRE POLITISTILLINGAR: Hilde Horpen, fylkesleiar for Sogn og fjordane Senterungdom, meiner at færre politibetjenter vil bety forskjellen på liv og død, og ha ei negativ utvikling.
FLEIRE POLITISTILLINGAR: Hilde Horpen, fylkesleiar for Sogn og fjordane Senterungdom, meiner at færre politibetjenter vil bety forskjellen på liv og død, og ha ei negativ utvikling. (Foto: Senterpartiet Sogn og Fjordane)

MEININGAR

Politireforma: Ja til politi i heile landet, nei til svekking og sentralisering

Om ein ikkje tek rekrutteringa av politi på alvor, kan utgjere forskjellen på liv eller død, skriv Hilde Horpen, fylkesleiar for Sogn og Fjordane Senterungdom, i dette meiningsinnlegget.

Eit av våre viktigaste behov er tryggleik. Me har behov for å vera sikre på at me får hjelp når det trengst, når behovet er der og når det er naudsynt.

Ein artikkel frå NRK syner at nyutdanna politifolk slit med å koma ut i jobb etter fullførte studiar. Bevilginga som politiet no har fått er ikkje nok til å finansiere at nyutdanna får jobb i politiet etter fullført utdanning, noko som tidlegare har vore fullfinansiert.

– Uakseptabelt

Dette er snakk om ei yrkesgruppe me treng i vårt langstrakte land, som kan rykka ut til hendingar og drive førebyggjande arbeid. Det er kompetente fagfolk som har lagt ned ein stor innsats for å få ei utdanning, med ynskje om å hjelpe og gjere ein forskjell for andre.

På same tid kan me sjå at til dømes Vest politidistrikt manglar over 300 stillingar samanlikna med det nasjonale målet, til trass for at politidistriktet får tilført 17 stillingar i samband med budsjettet for 2019. Ein har sett fleire tilfelle der brannvesenet måtte utføra politiet si oppgåve. Dette er ikkje akseptabelt.

Må ha fokus på rekruttering

I Senterpartiet sitt alternative budsjett bevilgar ein 500 millionar kroner meir til politidistrikta, noko som ville ha styrka polititenesta og betra tryggleiken til folk.

Om ein ikkje tek rekrutteringa av politi på alvor, vil det på sikt bli færre som rykker ut til hendingar og ulukker, og færre som kan drive med førebyggjande arbeid. Dette kan i verste fall utgjere forskjellen på liv eller død.

Me treng ei styrking av politiet og fokus på rekruttering av nye politifolk, framfor svekking av ei nødvendig teneste og ei viktig yrkesgruppe.

Til toppen