AUKE: Østfold Energi kan vise til eit årsresultat på 38 millionar kroner i 2016 mot eit negativt resultat på 241 millionar året før. Oddmund Kroken, administrerande direktør, er tilfreds med resultatet. Her frå opninga av Nivla kraftverk i Lærdal. Foto: Ole Ramshus Sælthun.
AUKE: Østfold Energi kan vise til eit årsresultat på 38 millionar kroner i 2016 mot eit negativt resultat på 241 millionar året før. Oddmund Kroken, administrerande direktør, er tilfreds med resultatet. Her frå opninga av Nivla kraftverk i Lærdal. Foto: Ole Ramshus Sælthun.

Positive resultat i 2016 for Østfold Energi

Østfold Energi kan vise til eit årsresultat på 38 millionar kroner i 2016 mot eit negativt resultat på 241 millionar i 2015.

Lærdal: Det positive resultatet er påverka av høgare oppnådd salspris, god produksjon og salsgevinst innan vindkraftområdet, opplyser selskapet i ei pressemelding tysdag.

– I ein utfordrande marknad er me tilfreds med 2016-resultatet, og med at både underliggande driftsresultat og EBITDA viser ei forbetring frå fjoråret. Oppnådd salspris ligg 4 prosent over gjennomsnittleg spotpris, og me ser no ein lågare effekt av prissikringar enn tidlegare år. Vellykka vassdisponering bidreg likevel positivt til salsprisen, seier administrerande direktør Oddmund Kroken i pressemeldinga.

Driftsinntektene i 2016 enda på 516 millionar kroner mot 500 millionar året før. Det er ein auke på 4,2 prosent. Omsetningsauken vert knytt til auka kraftprisar og auka produksjon innanfor fjernvarme. Salsprisen auka med tolv prosent, medan innan fjernvarme auka omsetninga med 35 prosent.

Driftskostnadene var stort sett på same nivå som året før. Dei enda på 133 millionar kroner mot 128 millionar i 2015.

Dei siste fem åra har pila for kraftprisane peika nedover, og prognosane gir ikkje håp om auke, meiner selskapet.

– Me innstiller oss og tilpassar selskapet til framleis låge kraftprisar dei komande åra. Låge kraftprisar vil påverka resultata våre framover. Me har sett i gang fleire tiltak for å tilpassa drifta til eit lågare inntektsnivå, seier Kroen. 

Østfold Energi investerte for 73 millionar kroner i 2016, der hovudtyngda av investeringane var knytt til vedlikehald av eksisterande anlegg. Dessutan vart eit nytt småkraftverk, Nivla, ferdigstilt i 2016.

Til toppen