Samhandlingskoordinator

Sogndal: 

- At kommunane i sogn og Fjordane samhandlar best mogleg med Helse Førde, slik at kommunane har ein felles ressurs for å forestå det for seg.

- KS tilrår å setje av ein eigen ressurs til det og Før k skal vere arbeidsgjevar for vedkomande, slik at kommunane samla sett har betre kapasitet til samhandling med HF.

Har hatt saka i formannskapet. Eg veit at det nokon kommunar som er spørjande til om tidspunktet for å gjere dette no er det riktige. Vi veit at vi går inn i ei kommunereform som kan føre til endringar i kommunestruktur og føre til andre behov for denne type fellesfunksjonar. Vi har gjort eit vedtak som seier at vi skal vere positive til dette, under forutsetning om at vedkomande og bistår ute i regionane: Vi har felles helse- og omsorgsgruppe i regionane også her i Sogn. Og det kan vere tenleg at ved og bistår med adm kap i det arbeidet. Og under forutsetning av at alle kommunane i fylket deltek.

 - Når vi skal forhandle avtalar, når vi skal avklare ting med HF, så er det eit omfattande samarbeid mellom kommunane og Helse Førde. I det samarbeidet vil kommunane ha nytte av å ha meir kapasitet enn i dag. 

- For vår del så har vi i stort grad gjort mykje av dette sjølv. Når vi har gjort avtalar med HF så har vi brukt eigne folk til å gjere den jobben. Deltek i mange samarbeidsforum med Helse Førde med eigne folk. Så eg trur kanskje det er ei meir samla område, at ein innan andre område, så har ein meir ressursar til fellesarbeid, enn på helse og omsorgsfeltet. 

- Det er ein modell for kommunesamarbeid. Der ein kommune tilset 

Til toppen