Sjå om att møtet i kommunestyret i Årdal

Sjå om att møtet i kommunestyret i Årdal

Porten.no sender direkte frå kommunestyremøtet i Årdal torsdag.

  • Endret

Møtet startar 12.00 og inneheld ei lang saksliste. Blant anna skal rapporten for 2. tertial handsamast, kommunereform og busetjing av flyktningar. 

Heile sakslista

058/15 Godkjenning og signering av møteprotokoll
059/15 Økonomisk rapport pr. 30.08.15 - 2. tertial
060/15 Amortisering av premieavvik og eigenkapitalinnskot KLP
061/15 Samanlikning av kommunane sin administrative ressursbruk
062/15 Utfordringsnotat - Kommunereforma - Alternative modellar for utgreiing
063/15 Busetjing av flyktningar 2016 - 2019
064/15 Val av nytt Administrasjonsutval 2015 - 2019
065/15 Val av nytt Eldreråd 2015 - 2019
066/15 Val av Kommunalt Råd for funksjonshemma 2015 - 2019
067/15 Val av politisk representant til Årdal ungdomsråd 2015 - 2019
068/15 Val av styre til Årdal Energi KF 2015 - 2019
069/15 Val av styre til Årdal Utvikling 2015 - 2019
070/15 Val av fjellstyre 2015 - 2019
071/15 Val til styre for Årdal Landbruksfond 2015 - 2019
072/15 Val av representantar til Stamvegutval 2016 - 2019
073/15 Val av kandidatar til likningsnemnd for Sogn Likningskontor 2015 - 2019
074/15 Val av kandidatar til styret i Villreinnemnda for  Sogn og Fjordane 2015 - 2019
075/15 Val av medlemer i kommunalt beredskapsråd 2015 - 2019
076/15 Val av barnerepresentant i kommunal planlegging 2015 - 2019
077/15 Val av medlemer til forstandarskapet til Indre Sogn 2015 - 2019
078/15 Val av representantar til Stiftinga Utladalen Naturhus 2015 - 2019
079/15 Val av representantar til Styret i Frivilligheitssentralen 2015 - 2019
080/15 Val til representantskapet i Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS 2015 - 2019
081/15 Val av representantar til styret i ÅB eigedom AS
082/15 Val av Samarbeidsutval Farnes skule 2015 - 2019
083/15 Val av Samarbeidsutval Tangen skule 2015 - 2019
084/15 Invitasjon til deltaking i  OFU - prosjekt (Ikkje offentleg)

Til toppen