KONTORKUTT: Sparebanken Sogn og Fjordane skal redusere tal kontor, men veit førebels ikkje kor mange og kvar. Trond Teigene fortel at det er endra kundeåtferd som gjer at dei no skal kutte. Foto: Sparebanken Sogn og Fjordane/Truls Grane Sylvarnes. 
KONTORKUTT: Sparebanken Sogn og Fjordane skal redusere tal kontor, men veit førebels ikkje kor mange og kvar. Trond Teigene fortel at det er endra kundeåtferd som gjer at dei no skal kutte. Foto: Sparebanken Sogn og Fjordane/Truls Grane Sylvarnes. 

Skal redusere tal kontor i fylket​

Men det er ikkje venta at endringa vil medføre oppseiingar av tilsette, seier administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane. 

Årdal: Banken legg torsdag fram eit godt resultat etter skatt på 268 millionar kroner etter dei første ni månadane av året. Det er 41 millionar kroner høgare enn på same tid i fjor, skriv Sparebanken Sogn og Fjordane i ei pressemelding.

Samstundes melder banken at endringar i kundeåtferd gjer at dei no skal kutte i tal lokalkontor. I dag har banken 22 kontor i Sogn og Fjordane og eitt i Bergen. I Indre Sogn har dei kontor i Årdal, Sogndal og Leikanger. 

– Me er tydelege på at me kjem til å gjere endringar og leggje ned kontor, men ønskjer ein grundig og god prosess. Dette berører tilsette og kundar. No har me brukt ein månad på å dykke ned og få fram fakta og kunnskap, og no startar diskusjonen, seier administrerande direktør Trond Teigene til Porten.no. 

Artikkelen held fram under biletet.

LOKALKONTOR: Sparebanken Sogn og Fjordane skal redusere tal kontor, men kan førebels ikkje seie kor mange og kvar. Dei har kontor i mellom anna Årdal og Sogndal.
LOKALKONTOR: Sparebanken Sogn og Fjordane skal redusere tal kontor, men kan førebels ikkje seie kor mange og kvar. Dei har kontor i mellom anna Årdal og Sogndal.

– Må bruke sunn fornuft

Ut frå diskusjonane vil ein kome nærare fram til kva kontor og kor mange. Førebels er dette uvisst. Først mot slutten av november i år vil dette vere klart. 

– Kva vert lagt vekt på i ein slik diskusjon?

– Det me ser er at det er vanskeleg å bruke bestemte kriterium. Det er store variasjonar, men det er klart me vil sjå på kundegrunnlag, marknadsområde og geografi, svarar han og legg til:

– Det blir ei heilskapsvurdering, der me må bruke sunnfornuft. Det er viktig å tenkje framover og på kundebehovet slik at me kan betene marknaden og møte endringane i næringa vår. 

Ingen oppseiingar

Endringane i kundeåtferda skuldast enkelt og greitt at kundar flest ikkje brukar kontora i like stor grad lenger, men heller bank på mobil og på nett. Men sjølv om det vert kutt i tal kontor, er det ikkje venta at det vil medføre oppseiingar av tilsette.

– Det er ikkje ein del av mandatet i prosjektet. Me har veldig sterk vekst og tar heile tida større marknadsdelar, noko me er imponert over. Krafta i den veksten ligg i dei tilsette som jobbar på kontora. Det er dei som gir veksten. Det som dette handlar om er å samla desse i eit større miljø slik at dei skal vinne kampen om kundane i framtida, seier Teigene. 

God utvikling

Når det gjeld det gode resultatet banken legg fram, skuldast det god utvikling på finansielle postar og framleis sterk vekst i utlån. Også dotterselskapet Eigedomsmekling Sogn og Fjordane har høg aktivitet med sitt beste kvartal nokon sinne målt i omsetnad.

For å sikre at banken no har kapasitet til å følgje opp næringsliv og privatmarknaden i fylket, vurderer dei no å hente inn meir eigenkapital frå eksisterande eigarar.

Til toppen