AVHENGIG AV SNØ: Kva skjer med vinterturismen dersom snøen ikkje kjem? Det er spørsmål Vestlandsforsking har svaret på. Foto: Truls Grane Sylvarnes.
AVHENGIG AV SNØ: Kva skjer med vinterturismen dersom snøen ikkje kjem? Det er spørsmål Vestlandsforsking har svaret på. Foto: Truls Grane Sylvarnes.

Snøforholda kan påverke vinterturismen

Vestlandsforsking har fått utarbeidd framskrivingar for naturlege snøforhold og vilkår for kunstsnøproduksjon ved dei fleste norske alpinanlegg for åra 2030, 2050 og 2080.

Sogndal: Resultata vert presentert på Fjellsportfestivalen i Sogndal 22. februar, men det er ingen tvil om at svara vil ha mykje å seie for eit fylke som Sogn og Fjordane, der potensialet for vinter- og skiturisme er stort. 

Vestlandsforsking har drøfta framskrivingane med representantar for skianlegg og destinasjonsselskap og diskutert strategiar for tilpassing til varmare vintrar.

Vinterturismen har auka med 30 prosent i Fjord-Noreg siste frå 2000 med ein auke i vintertrafikken på 20.000 gjestedøgn. Difor kan manglande snø vere ei reell problemstilling for nokre område i fylket.

Historisk satsing

Forskingsprogrammet for innovasjon og verdiskaping i reiselivet har som utgangspunkt at reiselivsnæringa i Sogn og Fjordane har eit natur- og kulturgrunnlag i verdsklasse – men at dei per i dag ikkje utnyttar potensialet.

– Dette er den største satsinga på næringsretta forsking og utdanning her i fylket nokon gong. Me skal skape ei betre reiselivsnæring i Sogn og Fjordane, og me skal utdanne fleire flinke folk til å drive næringa. Men då treng me næringa med i prosjektet, seier Jan Heggheim, som er fylkesdirektør for næring og kultur og er med i stryingsgruppa for forskingsprogrammet.

Forsking skal gjere reiselivet sterkare

Reiselivsnæringa i fylket utgjer i dag om lag ti prosent. Det gjer ho til ei av dei viktigaste næringane i Sogn og Fjordane. No skal forsking gjere næringa endå sterkare.

– Forskingsprogrammet skal vere relevant i alt me gjer. Me har alt fleire interessante delprosjekt i gang og på trappene. Me vil blant anna måle effekten av større arrangement, kva ringverknadar har dei for lokalsamfunna rundt seg?

– Eit anna spennande tema er nye fartøy, mest aktuelt no er Visions of the Fjords, som i sommar starta å frakta turistar på Nærøyfjorden. Kva effekt har ei slik nyskaping for reiselivet i regionen og i heile fylket? Dette er ting me ønskjer å få svar på, seier Halvor Flatland, direktør i Innovasjon Norge og leiar av styringsgruppa for forskingsprogrammet.

Til toppen