AUKE: Talet på heilt arbeidsledige personar i Sogn og Fjordane har auka i januar samanlikna med same månad i fjor, fortel NAV. Illustrasjonsfoto: Truls Grane Sylvarnes.
AUKE: Talet på heilt arbeidsledige personar i Sogn og Fjordane har auka i januar samanlikna med same månad i fjor, fortel NAV. Illustrasjonsfoto: Truls Grane Sylvarnes. (Foto: Arkiv)

Stadig færre får NAV-støtte

Færre treng hjelp frå NAV enn før. Spesielt blant unge har delen som får støtte falle rundt 40 prosent på 23 år.

NPK-NTB: Ein ny analyse frå Nav viser at delen mottakarar av ytingar i aldersgruppa 18–66 år i perioden 1992 til og med 2016, fall frå 24 til 19,7 prosent.

– Bildet mange har av det veksande utanforskapet stemmer ikkje med røynda og bør nyanserast. Færre er avhengige av Nav-ytingar i dag enn tidlegare og svært få får ytingar gjennom heile livet, seier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Analysen viser at dei fleste som tek imot ytingar gjer det i ein avgrensa periode, før dei går tilbake til arbeid eller over på alderspensjon.

Ifølgje Nav har tiltak som å bremse veksten i helserelaterte utgifter, hatt stor effekt. Det har også innføringa av arbeidsavklaringspengar og aktivitetskravet på sjukepengar.

Delen unge i alderen 18–29 år som får ytingar frå Nav, har falle frå rundt 20 prosent i 1994 til rundt 12 prosent i dag. Det kjem i hovudsak av den kraftige nedgangen i talet på personar som får dagpengar. Samtidig har delen mottakarar av helserelaterte ytingar auka, der arbeidsavklaringspengar er den største ytinga.

– Det er urovekkjande at fleire unge får helserelaterte ytingar. Vårt mål er å auke deltakinga i arbeidslivet og særleg få dei unge i arbeid, seier Åsholt.

Til toppen