IKKJE GOD NOK LØYSING: Statens vegvesen meiner Handelsbyggs forslag til korleis trafikkavviklinga skal gå føre seg dersom det kjem eit forretningsbygg i Hydroparken ikkje er god nok. Foto: Truls Grane Sylvarnes.
IKKJE GOD NOK LØYSING: Statens vegvesen meiner Handelsbyggs forslag til korleis trafikkavviklinga skal gå føre seg dersom det kjem eit forretningsbygg i Hydroparken ikkje er god nok. Foto: Truls Grane Sylvarnes.

Trafikkork for Handelsbygg

Vegvesenet går imot begge forslaga til trafikkavvikling i midtrabatten der Storevegen, Verksvegen og fylkesveg 53 møtast. – Me reknar med å ha eit nytt forslag klart denne veka.

Årdal: Det seier Tore Johan Arntzen, dagleg leiar i Handelsbygg. Det er snart to år sidan Porten.no for første gong kunne fortelje om planane hans i Hydroparken.

Sidan då har saka blitt ei av dei mest diskuterte næringslivssakene i bygda. I løpet av hausten vil ho omsider kome til politisk handsaming, men på vegen har Handelsbygg møtt på ein fartsdump.

Eit forretningsbygg i Hydroparken vil føre til auka trafikk i krysset der Verksvegen, Storevegen og fylkesveg 53 møtest i dag. Det er forslagsstillar sitt ansvar å vise korleis framtidig trafikksituasjon skal løysast, og det har dei gjort med to forslag, men Statens vegvesen er ikkje overbevist.

«Kryssalternativ A og B er framleis ikkje i tråd med handbok N100 Veg- og gateutforming. Dersom me skal kunne akseptere nokon av desse alternativa, må blant anna avstanden mellom kryssa vere i tråd med krav i N100», heiter det i uttalen.

Artikkelen held fram under biletet.

ALTERNATIV A: Alternativ A viser ei kryssløysing der dagens kryss med Storevegen ligg der det er i dag, men der Verksvegen har eit eige kryss med Tyinvegen 30 meter lenger aust. I Årdalsvegen er køyrefeltet inn mot krysset med Storevegen 5,5-6,0 meter breitt, og trafikk rett fram kan då passere venstresvingande bilar. I krysset er det vist slepekurvar for 15 m buss.
ALTERNATIV A: Alternativ A viser ei kryssløysing der dagens kryss med Storevegen ligg der det er i dag, men der Verksvegen har eit eige kryss med Tyinvegen 30 meter lenger aust. I Årdalsvegen er køyrefeltet inn mot krysset med Storevegen 5,5-6,0 meter breitt, og trafikk rett fram kan då passere venstresvingande bilar. I krysset er det vist slepekurvar for 15 m buss.

Forkøyrsveg

Grunngivinga er for å ivareta trafikktryggleik og trafikkflyt. Difor går Vegvesenet mot begge alternativa, men legg fram forslag om at Storevegen vert forkøyrsregulert i krysset ved Verksvegen.

NYTT FORSLAG: Tore Johan Arntzen håpar dei har eit nytt forslag klart denne veka. Arkiv
NYTT FORSLAG: Tore Johan Arntzen håpar dei har eit nytt forslag klart denne veka. Arkiv

– Dei seier ja til ei løysing med forkøyrsveg, så då skal me utgreie konsekvensane av det. Det jobbar konsulenten vår med akkurat no, og eg håpar me har eit forslag i slutten av denne veka, seier Arntzen om uttalen frå Vegvesenet.

– Når me har fått sendt inn det, er planforslaget vårt komplett, og då håpar eg på handsaming i oktober eller november. 

– Hastar

Ikkje eit sekund for seint, meiner Terje Laberg, dagleg leiar i Årdal Utvikling.

– Frå Årdal Utvikling si side byrjar me å føle at dette er på overtid. Me forventar no at reguleringsmyndigheitene og dei som skal gi innspel, vel å setja framdrift på dette slik at me får ein konklusjon, seier han. 

– Årdal treng denne aktiviteten i Hydroparken dersom me skal fullføra satsinga på handel og ikkje minst i samband med reiselivssatsinga vår. 

Artikkelen held fram under biletet.

ALTERNATIV B: Alternativ B viser same kryssløysing for Storevegen og Verksvegen mot Fv 53 Årdalsvegen og Tyinvegen, som alternativ A. Frå Verksvegen er det lagt inn eit køyrefelt mot Storevegen, for lokaltrafikk mot sentrum. Dette vil redusere biltrafikken i begge kryssa med Fv 35 Årdalsvegen og Tyinvegen. I krysset er det vist slepekurvar for 15 m buss. 
ALTERNATIV B: Alternativ B viser same kryssløysing for Storevegen og Verksvegen mot Fv 53 Årdalsvegen og Tyinvegen, som alternativ A. Frå Verksvegen er det lagt inn eit køyrefelt mot Storevegen, for lokaltrafikk mot sentrum. Dette vil redusere biltrafikken i begge kryssa med Fv 35 Årdalsvegen og Tyinvegen. I krysset er det vist slepekurvar for 15 m buss. 

Grundig

Det er hjå Vegvesenet saka no har lege heile sommaren. 

– Det har vore ein ønske frå Vegvesenet å få fleire alternative innspel til korleis trafikksituasjonen kan avklarast slik at dei ikkje leverer skriftleg motsegn til reguleringsplanen. På den bakgrunn har eg godkjent at me prioriterer å få til ei løysing med Vegvesenet slik at reguleringsplanen skal gå lettare gjennom i kommunen og statlege organ, fortel rådmann i kommunen, Olve Fossedal

Det betyr at saka snart vil få sin ende. Arntzen er positiv og fortel at byggjestart ved godkjenning blir i april eller mai neste år, og at bygget då vil stå klart i november.

Til toppen