SMØR PÅ FLESK: Sivilingeniør Helge Hopen skriv at det blir marginal effekt av å byggja ut Rv. 52 Hemsedalsfjellet når E16 Filefjell allereie er tilnærma vintersikker veg. Arkivfoto: Ina Eirin Eliassen
SMØR PÅ FLESK: Sivilingeniør Helge Hopen skriv at det blir marginal effekt av å byggja ut Rv. 52 Hemsedalsfjellet når E16 Filefjell allereie er tilnærma vintersikker veg. Arkivfoto: Ina Eirin Eliassen

MEININGAR

– Valget står mellom Rv. 52 og Rv.7

– Sogn og Fjordane har fått betydelig bedring i tilgjengelighet gjennom E16-utbyggingen og har tilnærmet vintersikker vei mot øst allerede. En investering på 20 mrd. i Rv.52- alternativet har marginal effekt på etterspørselen av reiser i denne aksen, skriv sivilingeniør Helge Hopen

Arnfinn Førsund tar i innlegg av 11.9.2016 min analyse av valget mellom Rv.52 og Rv.7 til inntekt for bygging av en Hordalandsdiagonal.  Med en slik kreativ tolkning er det behov for å presisere noen fakta og vurderinger som ligger til grunn for analysen.

Les også: Helge Hopens glitrende argumenter 
for «Fergefri arm» til Bergen

Min analyse konkluderer med at Rv.7 bør velges fremfor Rv.52 som hovedveg nr.2 sammen med E134 ut i fra en helhetlig samfunnsøkonomisk betraktning der det tas hensyn til hvilke andre øst-vest samband som er bygget og vil bli bygget.

Et hovedpoeng i analysen er at ved å velge Rv. 52 som hovedvei øst vest, åpnes det for en Hordalandsdiagonal som vil lede trafikk fra Bergensområdet til E134.

Statens vegvesen beregnet i øst-vest utredningen fra 2015 en samfunnsøkonomisk positiv netto nytte av E134 med Hordalandsdiagonal. Dette regnestykket er ikke lenger relevant. Beregningene forutsatte kun utbygging av ett vegsamband øst-vest.  Nå skal det skal bygges ut 2 hovedveisamband. Trafikantnytten av Hordalandsdiagonalen blir mindre når en ny Rv.52 eller Rv. 7 er på plass som del av 0-alternativet i kalkylen.

De gamle nytteberegningene av Hordalandsdiagonalen tok heller ikke hensyn til redusert samfunnsnytte av andre investeringer. I Nasjonal transportplan er det dokumentert høy samfunnsnytte av å bygge ut E16 Bergen-Voss. Dette regnestykket forutsetter at veien vil ha dagens viktige øst-vest funksjon i 40 år etter den er ferdig utbygget.  Med en Hordalandsdiagonal vil ikke lenger E16 Bergen-Voss være hovedvei mellom Bergen og Oslo. Langtransporten som i dag kjører Bergen – Voss vil da ikke ha nytte av E16-utbyggingen og dette vil gi et helt annet samfunnsnytteregnskap for Bergen-Voss enn det som nå ligger i NTP.

Det samme gjelder også for Hardangerbrua. En Hordalandsdiagonal (med Hardangerbru nr. 2) vil hente trafikk fra Hardangerbru nr. 1 og redusere samfunnsnytten også av denne i et 40-års perspektiv. 

De folkevalgte organer som forvalter en begrenset mengde midler til nye samferdselsprosjekt må gjøre sitt valg mellom Rv.52 og Rv.7 ut i fra en helhetlig samfunnsøkonomisk betraktning. Her må det tas hensyn til følgende faktorer:

Samfunnet har allerede investert ca. 9 mrd. i utbygging av E16 
Store viktige prosjekt langs E16 er prioritert i NTP, blant annet Bergen-Voss (33 mrd. inkl. bane) og Hønefoss-Sandvika.
E134 er prioritert og vil kreve investeringer i størrelse 20 mrd.

Med dette utgangspunktet skal det gjøres et valg mellom Rv.52 og Rv.7 som det andre hovedveisambandet, begge med investeringsbehov i størrelse 20 mrd.

Statens vegvesen signaliserer at et Rv.52-valg vil åpne for en Hordalandsdiagonal, som vil kreve ytterligere 20 mrd. i investeringsbehov. Diagonalen vil svekke samfunnsnytten av gjennomførte og planlagte investeringer på E16 og Rv.52. Diagonalen vil bl.a. halvere trafikken på Rv.52 etter denne er bygget ut. (fig.44 i KVU). Trafikkoverføringen fra E16/Rv.52 til Hordalandsdiagonalen tilsvarer like mye trafikk som i dag benytter Lærdalstunnelen (ca. 1.800 ÅDT).

Med å velge Rv.7 er det ikke behov for Hordalandsdiagonal og sammen med E16 og E134 blir dette en komplett løsning med god dekning i alle transportkorridorene. 

Valget kan oppsummeres som følger: E134 skal bygges ut for 20 mrd.  Skal vi deretter bygge ut både Rv.52 og en Hordalandsdiagonal til 20+20=40 mrd. som overlapper hverandre i funksjon -  eller skal vi bygge Rv.7 til 20 mrd. som gir en komplett øst-vest løsning sammen med E134 og E16?

Utvikling av aksen Sogn/Sunnmøre-Østlandet tas til inntekt for utbygging av Rv.52 og en Hordalandsdiagonal.  Her må følgende tas i betraktning:

Sogn og Fjordane har fått betydelig bedring i tilgjengelighet gjennom E16-utbyggingen og har tilnærmet vintersikker vei mot øst allerede. En investering på 20 mrd. i Rv.52- alternativet har marginal effekt på etterspørselen av reiser i denne aksen (+400 ÅDT på Rv.5, tabell 3.4.6, TØI-rapport). Virkningene av endring i reisetider er også utredet av Asplan Viak som konkluderer med at Rv.7-alternativet kommer samlet vurdert best ut når det gjelder virkninger for regional utvikling og næringsliv.  

Hvis man er genuint opptatt av samferdselstilbudet i Sogn/Sunnmøre må man spørre hva som er viktigst. Er det å bygge ut Rv. 52 parallelt med en ferdig utbygd E16 - eller bør man heller prioritere ressurser til få ferjefri Rv.5 over Sognefjorden, helårsvei over Strynefjellet eller intern utbedring av veinettet i regionen?  Ved å velge Rv.7 fremfor Rv.52 som hovedvei nr. 2 sparer man 20 mrd. til en Hordalandsdiagonal og kan bruke mer ressurser på tiltak som denne regionen har behov for.

 

Til toppen