FISKING: Forslag til forskrift om fiske etter laks og sjøaure frå 2016 er no på høyring. Biletet syner sesongens laksefiske i Lærdalselvi. Arkivfoto:Jan Christian Jerving.
FISKING: Forslag til forskrift om fiske etter laks og sjøaure frå 2016 er no på høyring. Biletet syner sesongens laksefiske i Lærdalselvi. Arkivfoto:Jan Christian Jerving. (Foto: Arkiv)

Vil stramme inn fiske etter laks og sjøaure

Miljødirektoratet vil stramme inn fiske av laks og sjøaure fleire stader i landet og har sendt saka ut på høyring. Det kan bety nye fisketider frå 2016. 

Ifølgje Miljødirektoratet er årsaka til reguleringa at innsiget av laks er låg og at utviklinga forsatt er negativ i ein del elvar og regionar. Etter ein omfattande lokal og regional prosess med grunneigarlag, fiskeforeningar og andre, har Miljødirektoratet fått ei rekke forslag til endringar.

Naudsynt å gjere tiltak 

Jobben til Miljødirektoratet er å syte for at det ikkje blir overfiska, der målet om haustbart overskot gjer det naudsynt å tilgrense fisking nokre stader slik at bestandene blir halde oppe. Innsiget av laks har også vore særs lågt i mange område dei siste åra, samla sett er det halvert sidan 1980-talet. Klimaendringane gjer det viktig og ha tallrike bestandar av villaks, då desse vil ha større moglegheit til å tilpasse seg nye levevilkår, skriv Miljødirektoratet på sine heimesider. 

Forslag til forskrift om fiske etter laks og sjøaure frå 2016 er no på høyring. Frist for å kome med innspel til Fylkesmannen er 4. september. 

Likevel er det berre foreslått mindre endringar i Sogn og Fjordane. Desse finn du her.

Forslag til endringar

Lærdalsfjorden (innafor ei line frå Fodnes til utløp Svagrovi): Ikkje opne for fiske.

Lærdalselva: Utvide fisketida for laks og sjøaure i tråd med lokalt forslag. Sesong for laks frå 5. juni til 20. august. Sesong for sjøaure er 18. juni til 31. august. Frå og med Bruhølen (Seltun) til Sjurhaugfossen: 5. juni til 27. august. Ikke uttak av laks med hokjønn.

Årdalsvassdraget: Sesong for laksfiske frå 1. juli til 31. august, sesong for fiske av sjøaure frå 20. juni til 31. august. 

Sjå høyringsdokumenta for meir informasjon.

Til toppen