Meiningar:

Ei trygg, offentleg omsorgsteneste for alle

Publisert

Det skal vera trygt å bli gammal i Årdal!

Arbeiderpartiet vil styrka den offentlege eldreomsorga. Me skal arbeida for eit heilskapeleg og brukarvenleg tenestetilbod, slik at dei som ynskjer det skal få bu og motta tenester i heimen.

Meiningar

Dette er eit meiningsinnlegg. Det gir uttrykk for meiningar og haldningar hjå innsendaren. Har du lyst å skrive meiningsinnlegg til Porten.no? Klikk her.

Me skal arbeida for rett til sjukeheimsplass når du har behov for heildøgn omsorg. Me skal styrka dagtilbodet og avlastning for personar med demens. Me vil etablera eit dagsenter i samband med nytt omsorgssenter.

Det skal vera trygt å bu på sjukeheim og motta omsorgstenester. Du skal vera trygg på at du kjenner dei tilsette. Difor skal me fortsette å auka andelen heile og faste stillingar, for å gje dei tilsette tid til å ta vare på kvar enkelt.

Me skal arbeida for å auka grunnbemanninga og legge til rette for å behalde dyktige tilsette. Me skal gje dei som ynskjer det auka kompetanse og stille opp, for å rekruttere fleire dyktige tilsette til omsorgstenesta.

Me skal arbeida for stabile legetenester. Det skal vera godt å bli gammal i Årdal!

Powered by Labrador CMS