Kongen tildeler forskingsprisar til nasjonalforeininga for folkehelse