Vil kjempa for at køyreopplæringa blir unnateke tiprosentregelen