Ny person smitta av korona: – Smitten er samla i ein husstand