Vil Noregs Bondelag løfte i lag med distriktsjordbruket?