Verksemdene meiner det er for lite trykk i brannslangane – rådmannen ikkje einig