Frist: 26. Apr

Årdal kommune søkjer arkivleiar

Me har ledig 100% stilling som arkivleiar.

Arkivtenesta er ein støttefunksjon organisert under kommunedirektøren. Det er to tilsette ved arkivet, tilsaman 1,9 årsverk. Arbeidsstaden er på Rådhuset. Vårt saks-/arkivsystem er Acos Websak (Fokus).

 

Arbeidsoppgåver
Hovudoppgåvene er:

 • operativt og fagleg ansvar for kommunen si samla arkivteneste, for arkivdanninga og for bevaring av arkivmateriale, jfr.gjeldande regelverk
 • saman med IT-ansvarleg utarbeida reglar for bruk, langtidsbevaring og sletting av informasjon på ulike system
 • journalføring og kvalitetetssikring av dokumentasjonen i sak-/arkivsystemet
 • Systemansvar for sak/arkivsystemet og ansvar for dokumentasjon av øvrige fagsystem
 • Utarbeide og ajourhalde arkivplan og bevarings- og kassasjonsreglement
 • Opplæring og brukarstøtte for leiarar og sakshandsamarar i organisasjonen
 • Sikre at gode rutiner og arbeidsprosessar vert utarbeida, implementert og følgt opp
 • Ansvar for arkivtenesta si tilknyting til Kommunearkivordninga i Vestland
 • Prosjektarbeid internt og eksternt etter avtale

 

Kvalifikasjonskrav

 • Søkjarar med arkivfagleg utdanning vert føretrekt. Erfaring frå tilsvarande arbeid kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring med arkivarbeid i offentleg forvaltning og bruk av elektronisk sak/arkivsystem er ei føremon
 • God kunnskap om regelverk for offentleg forvaltning og arkiv
 • God IKT og teknologikompetanse
 • God norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne

 

Aktuell søkjar utan formell kompetanse må forplikte seg å ta arkivutdanning etter kvart.

 

Personlege eigenskapar

 • Serviceinnstilt, med god kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Sjølvstendig med god gjennomføringsevne
 • Nøyaktig, strukturert og ha god ordenssans
 • Initiativrik, løysingsorientert og framtidsretta
 • Er raus og deler kunnskap og kompetanse for felles fagleg utvikling

 

Løn og tilsetjingsvilkår

Løn etter avtale
2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

 

Søknadsprosedyre

Gå til ledige stillingar på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no 

Søknadsfrist: 26.04.2021 

 

Kontaktperson
Elin Heen, Leiar personalstaben, tlf: 91588489, mobil: 91 58 84 89, elin.heen@ardal.kommune.no

Stig Stark-Johansen, Kommunedirektør, tlf: 92414887, stig.stark-johansen@ardal.kommune.no

Gå til søknadsskjema
Til toppen