Frist: 25. May

Årdal kommune søkjer leiar til tilflyttarkontor

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vil du hjelpa oss å rekruttere nye innbyggjarar til Årdal og gje dei ein god start?

Kommunestyret i Årdal har vedteke etablereing av tilflyttarkontor. Me søkjer etter ein person som skal leie dette kontoret. Som tilsett ved nyetablert kontor, vil du få moglegheit til å vera med å utvikle kontoret og innhaldet i stillinga. Stillinga er ledig frå snarast. I fyrste omgang er det ei prosjektstilling over 3 år, men den kan bli fast.

Tilflyttarkontoret skal vere aktiv i rekruttering av nye innbyggjarar, hjelpe dei til rett og følgje opp i etterkant. Kontoret skal:

 • delta på rekrutteringsmesser nasjonalt og internasjonalt
 • ha tett samarbeid med næringslivet, kommunen og regionen
 • ha god oversikt over bu- og arbeidsmarknaden i regionen
 • bli kjend med offentlege og private kontor, fritids- og handelstilbod
 • etablere sosiale nettverk som kan gjera det letare å bli integrert og trivast
 • formidle gode historiar og informasjon om Årdal

Me ser etter ein person som:

 • ynskjer å vera ein god ambassadør for Årdal
 • er utadvent, imøtekomande og likar å arbeide med folk
 • er god på kommunikasjon og informasjon - både munnleg og skriftleg
 • ser moglegheiter, er fleksibel og løysingsfokusert
 • har evna til å jobbe åleine, smarbeide med andre og motivere til samarbeid
 • er tolmodig, men likevel handlingsretta
 • har evna til å sjå framover og tilpasse arbeidet deretter
 • er samfunnsengasjert

Kompetansekrav:

 • Relevant høgskule, gjerne kommunikasjonsrelaterte og/eller samfunnsvitenskaplege fag
 • Manglande formell kompetanse kan kompenserast med relevant erfaring
 • Språkkyndig og god formidlingsevne
 • God digital kompetanse og meistre bruk av sosiale media
 • Personlege eigenskapar vert spesielt vektlagt

Me kan tilby:

 • ein spennande og utfordrande jobb der du er ein aktiv deltakar i utforming av jobben
 • gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • løn etter avtale. Arbeidstilhøvet vert regulert etter hovudtariffavtalen

Kontaktperson

 

Søknadsprosedyre
Trykk på «Gå til søknadsskjema» nedst i utlysninga. Vel «søk stilling» i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord.

Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk «gløymt passord». Er du ny søkjar så må du registrere deg.

Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare.NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden. Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.Årdal  kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

 

Gå til søknadsskjema
Til toppen