Frist: 15. Feb

Årdal kommune søkjer miljøterapeut - vikariat i psykisk helseteneste

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Årdal kommune har ledig vikariat innan psykisk helseteneste.

Psykisk helseteneste er per i dag ein eigen avdeling organisert under Helse i Årdal kommune. Me yter tenester, etter vedtak, til dei som opplever livskriser, har psykiske plager og lidingar, og-eller rusutfordringar.

Psykisk helseteneste består av eit heildøgnsbemanna butilbod. I tillegg til dette har me dagtidsteneste som jobbar med oppfølging av heimebuande innbyggarar. Dagtidstenesta driv også dagsentertilbod og gruppetilbod.

Me har ledig:
1 x 100% vikariat som miljøterapeut frå snarast og fram til 01.09.2022.
1 x vikariat i varierande storleik.


Arbeidsoppgåver:

Bufellesskap:

 • Utarbeide mål og tiltak i samarbeid med brukaren og jobbe målretta med brukaren mot desse.
 • Dagleg miljøterapeutisk arbeid som praktisk bistand og rettleiing av daglege gjeremå.l
 • Bidra til at brukarane opplev ein heilskapleg og føresjåeleg kvardag med trygge rammer.


Fellesoppgåver:

 • Yte tenester knytta til enkeltvedtak. Dette inneber individuelle støttesamtalar og/eller miljøterapeutiske tiltak i heimen til brukar som veiledning og opplæring.
 • Utarbeide, følgje opp og evaluere mål og tiltak for brukarar.
 • Utarbeide og følgje opp individuell plan.
 • Delta på dagsentertilbod der personal og brukarar saman skal bidra til eit sosialt fellesskap.
 • Koordinere ansvarsgruppar, samarbeide tverrfagleg kommunalt, interkommunalt og inn mot spesialithelsetenesta.
 • Samarbeid med pårørande og verge.
 • Dokumentere i henhold til gjeldande lovverk.
 • Veilede og undervise kollegaer og studentar.
 • Delegerte oppgåver frå avdelingsleiar.


Særoppgåver:

 • Sjukepleiar/spesialsjukepleiar/vernepleiar: Ansvar for legemiddelhandtering, særleg ansvar for å ivareta den somatiske helsa til brukaren.


Kvalifikasjonskrav

 • Miljøterapeut: 3-årig helse og sosialfagleg høgare utdanning som sjukepleiar/vernepleiar/sosionom/ barnevernspedagog.
 • Miljøarbeidar: Fagbrev som helsefagarbeidar, kompetanse og/eller erfaring frå miljøterapeutisk arbeid
 • Førarkort klasse B.
 • Grunna samansetnaden og behov, vert menn oppmoda om å søke.


Personlege eigenskapar

 • Fagleg engasjert og ansvarsbevisst
 • Likar å arbeide både sjølvstendig og i team
 • Fleksibel og glad i ein kvardag der ting endrar seg fort
 • Kunne tilpasse seg brukarens behov
 • Evne til refleksjon over eigen praksis samt praksis i tenesta
 • Beherske norsk både munnleg og skriftleg


Lønn og tilsettingsvilkår

Løn etter utdanning og praksis i henhold til HTA (Hovudtariffavtalen).
2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.
Politiattest må framleggjast ved tilsetjing.


Me tilbyr

 • Ein spanande og utfordrande arbeidskvardag
 • Godt fag- og arbeidsmiljø
 • Deltaking på kurs, konferanse og nettverksamlingar
 • Ei teneste som er i endring og utvikling

I begge vikariata er det turnus med arbeid på 12 timars vakter dag og natt.


Søknadsprosedyre

Gå til ledige stillingar på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no Er du ny søkjar så må du registrere deg. Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord".

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlogging tek du kontakt med Personalstaben på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.

Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Dersom du ynskjer namnet ditt unnateke frå offentlegheit, må det grunngjevast. Det vert da gjort ei vurdering.

Gå til søknadsskjema
Til toppen