Frist: 1. Mar

DigDir søkjer prosjektleiar (seniorrådgivar)

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vi søkjer ein erfaren prosjektleiar som kan leia arbeidet med å breie ut eInnsyn til kommunar og fylkeskommunar.

Har du interesse for demokratiske prosessar og openheit i offentleg forvalting? Liker du å analysere og å forbetre arbeidsprosessar? Er du nysgjerrig på korleis teknologiske løysingar best kan spela saman for å skapa gode og samanhengande tenester og arbeidsprosessar? Trivst du i skjeringspunktet mellom menneske og teknologi? Liker du å bli utfordra å ta ansvar? Da er du den vi leiter etter.

Fellestenesta eInnsyn skal gjera det enklare for innbyggarar å få innsyn i offentleg forvalting i tråd med offentlegheitsprinsippet. Visjonen til eInnsyn er å fremja openheit og demokrati. Openheit i forvaltinga bidrar til legitimitet, tillit og respekt slik at samfunnsdebatten kan gjennomførast på eit best mogleg informert grunnlag. Offentlegheitsprinsippet er difor ein av hjørnesteinane i det norske demokratiet.

Stillinga er fast og arbeidsstad er Leikanger.


Sentrale arbeidsoppgåver

 • Prosjektleiar for utbreiing av eInnsyn til kommunar og fylkeskommunar
 • Sørge for effektiv prosess frå avtale er på plass til faktisk bruk av løysninga hos kunden
 • Kommunisere og samarbeide med viktige premissleverandørar for offentleg sektor
 • Sikre god samhandling internt og eksternt
 • Målstyring og oppfølging
 • Behovsinnhenting – brukarinnsikt
 • Evangelist for openheit og demokrati

 

To kolleger som samarbeider i et åpent landskap


Kvalifikasjonar

Du må ha

 • relevant høskole- eller universitetsutdanning på bachelor/-masternivå
 • god erfaring med å drive og leie prosjekt
 • teknisk forståing innanfor programvare og IT-løysningar
 • svært god kjennskap til kommunal sektor
 • kjennskap til styring- og beslutningsprosesser i kommunal sektor
 • gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftleg og munnleg
 • minimum 5 års relevant erfaring

 

Du bør ha

 • erfaring frå IT-prosjekt
 • kjennskap til arkiv-, offentleg- og personvern regelverket
 • kjennskap til kommunale sakshandsamings- og fagsystem


Personlege eigenskapar

 • Initiativrik og drivande
 • Resultatorientert og målbevisst
 • Klarer å sjonglere mange leveransar samtidig
 • Har humoristisk sans og glimt i auga
 • Vil bidra til digitaliseringa av Noreg
 • Leve opp til våre verdiar påliteleg, inkluderande og uredd

To kolleger - vegg


Vi tilbyr deg

 • arbeidsoppgåver på eit felt prega av høg utviklingstakt og eit spennande samfunnsoppdrag
 • eit godt arbeidsmiljø med ein uformell tone og stor vilje til å skape noko saman
 • løn som seniorrådgjevar i lønsspennet kr 600 000 - kr 817 000 etter kvalifikasjonar. For spesielt kvalifiserte søkarar kan vi vurdere høgare lønn
 • familievennleg personalpolitikk med gode arbeidstidsordningar
 • treningsrom og opning for trening i arbeidstida
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er ei av landets beste pensjonsordningar med gunstig bustadlån og gode forsikringsordningar


Inkluderande arbeidsliv og mangfald

Vi har tru på at mangfald er ein viktig byggestein i eit godt, spennande og utviklande arbeidsmiljø, og vi oppfordrar alle kvalifiserte kandidatar til å søke. Rett kompetanse på rett stad er vår viktigaste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personar med nedsett funksjonsevne også kan jobbe hos oss. Vi jobbar med å realisere regjeringas mål om at fem prosent av alle nytilsettingar skal vere personar med funksjonsnedsetting og kandidatar som av ulike årsaker ikkje kan dokumentere ein samanhengande yrkeskarriere. Dersom du oppgir opplysningar om funksjonsnedsetting, innvandrarbakgrunn eller hol i CVen i søknaden, kan dette bli brukt anonymisert til statistikkformål.


Vil du vite meir?

Synes du dette høyrest interessant ut og ønskjer nærare informasjon, kontakt gjerne

Seksjonssjef, Nina Munthe Olsen 
E-post: ninamunthe.olsen digdir.no
Telefon: 412 17 046

 

Vitnemål og attestar må følge søknaden. Vi ber om at du hentar vitnemål frå Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillinga. Har du teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetting av papir og vitnemål, og godkjenning frå NOKUT.

Søkarlister kan bli offentleggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette begrunnast. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkerlista. Du vil i så fall bli varsla.

 

Søknadsfrist: 01.03.21

Gå til søknadsskjema
Til toppen