Frist: 4. Jan

DigDir søkjer teknolog til Vikariat

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Vi har no ledig eit års vikariat med ønske om tilsetting så snart som mogleg. Arbeidsstad er Leikanger.

Tilsynet for universell utforming av ikt søker deg med utdanning og erfaring innan teknologi, som kan bidra med tilsyn og rettleiing på ikt-området, og delta i arbeid med utvikling og anna prosjektarbeid.

IKT-løysingar i Noreg skal vere universelt utforma. Dette gjeld nettstader, appar og automatar. Tilsynet i Digitaliseringsdirektoratet fører tilsyn med at private og offentlege verksemder, lag og organisasjonar etterlever forskrift om universell utforming av ikt. Vi rettleiar om universell utforming av ikt og arbeider for eit samfunn utan digitale barrierar.

I tillegg til spennande faglege utfordringar, kan vi tilby kombinasjon av fleksibel arbeidstid og fantastiske mogelegheiter for kortreiste friluftseventyr i kvardagen. Sogn er kjent for sin gode laussnø og fantastiske sykkelstiar, og tilbyr eit inkluderande og kompetent friluftsmiljø. Med ein variert arbeidsmarknad og mange spennande fritidstilbod er Sogn ein attraktiv stad å bu.


Arbeidsoppgåver

 • Delta i gjennomføring av kontroll og tilsyn med ikt-løysingar
 • Teste grad av universell utforming av ikt-løysingar i offentleg og privat sektor
 • Bidra i dataproduksjon, dataforvaltning, utvikling av verktøy og metodar for test av universell utforming av ikt
 • Gi informasjon og rettleiing om universell utforming av ikt

 

Arbeidsoppgåvene vil variere ut ifra utdanning og erfaringsnivå. Vi oppfordrer også nyutdanna til å søke.

Illustrasjon - Person med pc


Kvalifikasjonar

Du må

 • Ha fullført høgare utdanning innan informatikk, teknologi, eller andre relevante fagfelt på bachelor- eller mastergradsnivå


Du bør

 • Ha erfaring med universell utforming eller menneske/maskin-interaksjon
 • Ha erfaring med teknologi og ikt-løysingar og gjerne prosjektarbeid
 • Ha god kjennskap til og forståing for offentleg forvaltning
 • Være god til å uttrykke deg skriftleg og munnleg på norsk


Personlege eigenskapar

 • God organisasjonsforståing og analytiske evner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonseigenskapar
 • Evne til å jobbe sjølvstendig og målretta
 • Evne til og interesse for å arbeide i team og prosjekt


Vi legg vekt på at søkaren skal vere personleg eigna til stillinga.

Banner - rød


Inkluderande arbeidsliv og mangfald
Vi har tru på at mangfald er ein viktig byggestein i eit godt, spennande og utviklande arbeidsmiljø, og vi oppfordrar alle kvalifiserte kandidatar til å søke. Rett kompetanse på rett stad er vår viktigaste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personar med nedsett funksjonsevne også kan jobbe hos oss. Vi jobbar med å realisere regjeringas mål om at fem prosent av alle nytilsettingar skal vere personar med funksjonsnedsetting og kandidatar som av ulike årsaker ikkje kan dokumentere ein samanhengande yrkeskarriere. Dersom du oppgir opplysningar om funksjonsnedsetting, innvandrarbakgrunn eller hol i CVen i søknaden, kan dette bli brukt anonymisert til statistikkformål.


Vi tilbyr deg

 • Eit godt arbeidsmiljø med ein uformell tone og stor vilje til å skape noe saman
 • Løn som førstekonsulent, rådgivar eller seniorrådgivar i lønsspennet kr 474 500 – kr 700 000 etter kvalifikasjonar. For spesielt kvalifiserte søkarar kan vi vurdere høgare løn
 • Familievennleg personalpolitikk med gode arbeidstidsordningar
 • Treningsrom og opning for trening i arbeidstida
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er ei av landets beste pensjonsordningar med gunstig bustadlån og gode forsikringsordningar

 

 
Banner - blå svart

 

Vil du vite meir?
Synes du dette høyrest interessant ut og ønskjer nærare informasjon, kontakt gjerne


Avdelingsdirektør Malin Rygg
 
E-post: Malin.Rygg@digdir.no
Telefon: 971 97 317

 

Vitnemål og attestar må følge søknaden. Vi ber om at du hentar vitnemål frå Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillinga. Har du teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetting av papir og vitnemål, og godkjenning frå NOKUT.

Søkarlister kan bli offentleggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette begrunnast. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkerlista. Du vil i så fall bli varsla.

 

 

Søknadsfrist: 04.01.2021

Gå til søknadsskjema
Til toppen