Frist: 30. Aug

Lærdal kommune søkjer einingsleiar bu og miljøtenesta

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Her søkjer me ny einingsleiar frå 1. september 2020 i 100 % stilling.

Bu og miljøtenesta er sett saman av avdelingar som psykisk helseteneste, aktivitetssenter, bufellesskap med heildøgnsdrift både innafor psykisk helse og for personar med nedsett funksjonsevne. Avlastning barn/unge, BPA og støttekontakt. Tenesta er stadig i positiv utvikling.


Vi søkjer:

 • Ein tydeleg leiar, som er synleg og aktiv i arbeidsmiljøet og som har vilje og kapasitet til å vere leiar.
 • Ein leiar som kan arbeide sjølvstendig, systematisk og vere målretta og resultatorientert.
 • Ein leiar som bidreg til godt samarbeid, motivasjon og inspirasjon til tilsette.
 • Ein leiar som har god fagkompetanse som bidreg til fagutvikling og kvalitetssikring til brukarar.


Ansvar:

 • Dagleg drift inkl budsjett-/personalansvar.
 • Følgje opp dei ulike fagområda, og sikre gode tenester.
 • Koordinering av dei ulike tenestene og samhandling med ulike aktørar i kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta.
 • Turnusarbeid.
 • Prosedyrar og rutinar.


Kvalifikasjonar:

 • 3 årig høgskule, fortrinnsvis vernepleie eller sosionom eller anna relevant studieretning.
 • Gjerne vidareutdanning innan psykiatri/rus.
 • Leiarerfaring.
 • God kunnskap innan lov og avtaleverk.
 • God IT-kompetanse.
 • Erfaring med turnusarbeid er ein fordel.


Lønnsvilkår

Lønn etter avtale.

Pensjonsordning med 2 % innbetaling til KLP.


Personlege eigenskapar:

 • Tydeleg, trygg og tett på som leiar.
 • Evne til å arbeide strukturert og sjølvstendig.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar.
 • Like å arbeide i eit hektisk miljø, der ein skiftar raskt mellom ulike oppgåver.
 • Raskt kunne setje seg inn i nye oppgåver og kunnskap.

Personlege eigenskapar vert vektlagde.


Vi kan tilby:

 • Ein spanande og krevjande jobb.
 • Eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode mulegheiter for å utvikle deg som leiar.

 

Søknadsfrist: 30.08.2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen