Frist: 12. aug.

Lærdal kommune søkjer miljøterapeut 100 % fast stilling

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Spesielt tilrettelagde heimetenester er ein del av helse og omsorgstenesta i Lærdal kommune.

Vi gir tenester til menneske med psykiske lidingar, ulike funksjonshemmingar og andre hjelpebehov. Tenesta består av bukollektiv med heildøgns bemanning.

Vi har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut. Stillinga inngår i turnus med langvakter, nattevakter og har arbeid kvar 4. helg.

Arbeidsoppgåver

 • individuell oppfølgning av bebuar ut frå enkeltvedtak
 • miljøterapeutiske oppgåver
 • helsehjelp i heimen
 • medikamenthandtering
 • samarbeid med andre instansar og pårørande
 • utarbeiding av planar
 • praktisk bistand i og utanfor heimen
 • diverse sosiale aktivitetar

Kvalifikasjonar

 • autorisert sjukepleiar/vernepleiar. Andre med 3-årig helse og sosialfagleg høgskuleutdanning kan bli vurdert
 • medisinkompetanse
 • kjennskap til gjeldande lovverk
 • erfaring med arbeid med mennesker med psykiske lidingar og ulike funksjonshemmingar
 • erfaring med journalsystemet Gerica og alminneleg dataverktøy
 • førarkort kl B

Personlege eigenskapar

 • like å samarbeide med andre, men og kunne arbeide sjølvstendig
 • relasjonskompetanse
 • skape ein god og trygg kvardag for brukarane
 • like å arbeide med utfordrande oppgåver
 • påliteleg, fleksibel og trygg i arbeidsrolla si

Me kan tilby

 • eit fagmiljø i utvikling
 • dyktige arbeidskollega
 • tverrfagleg og inkluderande arbeidsmiljø
 • pensjonsordning KLP

Menn vert oppfordra til å søkje på stillinga på grunn av personalet si samansetjing.

Lønnsvilkår

 • Lønn etter tariff
 • 2 % pensjonsinnbetaling til KLP

For meir info, kontakt leiar May Tove Lyngsetmay.tove.lyngset@laerdal.kommune.no eller 94888670. 

Send søknaden via Lærdal kommune si heimeside; www.laerdal.kommune.no under fana «ledige stillingar».

Gå til søknadsskjema
Til toppen