Frist: 1. Feb

Lærdal kommune søkjer næringsrådgjevar

100 % stilling som næringsrådgjevar. Stillinga er plassert i rådmannen sin stab, og kontorstad er rådhuset.

Næringsrådgjevar vil jobbe i eit tverrfagleg miljø og nært opp til medarbeidarar ved ulike avdelingar som landbruk, plan, klima, teknisk og kultur. Den som vert tilsett vil ha eit tett samarbeid med ordførar/politisk leiing.


Arbeidsoppgåver

 • Vere kontaktledd mellom næringslivet og kommunen
 • Profilere og marknadsføre kommunen som ein attraktiv stad
 • Delta aktivt i regionale næringsnettverk
 • Vere aktiv i samband med kommunen si satsing på grøn omstilling for næringslivet
 • Arrangere nettverkssamlingar lokalt
 • Sakshandsaming etter vedtekter for nærings- og konsesjonsfondet
 • Medverke for tilrettelegging av næringsareal og infrastruktur for næringslivet
 • Medverke i kommunale planprosessar
 • Vere kommunen sitt kontaktpunkt og koordinator opp mot større arrangement i Lærdal, og handsame søknader om arrangementstøtte
 • Vera støttespelar og yta rådgjeving til næringslivet i Lærdal t.d.:
  • Vera samtalepartnar ved nye idear
  • Gjera marknadsundersøking og sette opp forretningsplan og budsjett
  • Utarbeida søknad om finansiering til bank, nærings- og konsesjonsavgiftsfondet og statlege støtteordningar

 

Kompetansekrav

 • Relevant høgskule eller universitetsutdanning
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode evne til samarbeid og dialog
 • Vere strategisk og løysingsorientert
 • God munnleg og skriftleg framstilingsevne

 

Me kan tilby

 • Løn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP med 2 % innbetaling
 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • Kollega med høg kompetanse og tverrfaglegheit
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidarar

 

Send søknaden via Lærdal kommune si heimeside; www.laerdal.kommune.no under fana "ledige stillingar".

 

Kontaktperson
Gunn Lerøy, Rådmann, tlf: 45211775, gunn.leroy@laerdal.kommune.no
Audun Mo, mobil: 99205006, audun.mo@laerdal.kommune.no

 

Søknadsfrist: 01.02.2021

Gå til søknadsskjema
Til toppen