Frist: 9. Aug

Sogndal kommune søkjer assisterande kommunalsjef oppvekst

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Sogndal kommune søkjer assisterande kommunalsjef oppvekst med sektoransvar for skule. Stillinga er ei 100% fast stilling som er ledig frå 1.10.20.

Sogndalsskulen består av 9 grunnskular, Sogndal opplæringssenter og Kringsjå leirskule. Samla sett er det om lag 1350 elevar i grunnskulane og om lag 140 deltakarar/elevar ved Sogndal opplæringssenter.

Assisterande kommunalsjef vil sitje i kommunalsjefen si leiargruppe, og ha sektoransvar for skulesektoren. I sektoransvaret ligg ansvaret for skulesektoren si samla fagutvikling, økonomistyring og personalleiing. Vi søkjer ein leiar som kan vere med å utvikle skulesektoren spesielt og oppvekstsektoren generelt, til beste for barn og unge som veks opp i Sogndal kommune. Oppvekstsektoren jobbar med fleire spanande prosjekt, mellom anna betre tverrfagleg innsats (BTI), livsmeistring i barnehage og skule, fagfornyinga m.m. Sogndal kommune har eit tett og godt regionsamarbeid i Sogn og utviklingsprogrammet «System for styrka læring». Den som vert tilsett, vil på ulikt vis måtte bidra inn i desse og andre prosjekt innan oppvekst og i kommunen elles.


Arbeidsoppgåver:

 • Utviklings- og kvalitetsarbeid innan Sogndalsskulen spesielt og oppvekstsektoren generelt
 • Personalansvar for leiarane innan skulesektoren i Sogndal
 • Ansvar for samla økonomistyring i Sogndalsskulen
 • Utgreiings- og sakshandsamingsoppgåver


Sentrale ansvarsområde:

 • Følgje opp kommunen sine vedtekne satsingar og prioriteringar
 • Sikre at vi følgjer relevant lovverk, som t.d. opplæringslova


Kvalifikasjonar:

 • Relevant pedagogisk utdanning frå universitet/høgskule
 • Leiarerfaring frå skulesektoren
 • Praktisk erfaring og innsikt i pedagogisk utviklingsarbei
 • Utviklingsorientert og har erfaring frå utviklingsarbeid
 • Det er ynskjeleg med leiarutdanning.


Personlege eigenskapar:

 • Sjå verdien av å jobbe i team og ha gode samarbeidsevner
 • Vere løysingsorientert
 • Ha evne til å inspirere, engasjere og rettleie rektorgruppa mot felles mål, og kunne nytte potensialet til Sogndalsskulen
 • Kunne handtere nye utfordringar
 • Gode kommunikasjonsevner både munnleg og skriftleg
 • Evne til å ta initiativ og arbeida sjølvstendig og målretta


Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Løn etter avtale


Kun søknadar mottekne innan frist og levert via Easycruit vert tekne i betraktning.


Kontaktperson for stillinga er kommunalsjef oppvekst, Ole Gunnar Krakhellen, mob. 926 48 081, e-post: ole.gunnar.krakhellen@sogndal.kommune.no.

 

Søknadsfrist: 09.08.2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen